zondag 25 november 2012

Week 48 - Heiligheid

Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden.
HSV

En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’
NBV

Jozua zei tegen het volk: ‘Morgen zal de Heer wonderen bij jullie doen.
Bereid je voor op dit heilig gebeuren.’
GNB

Jozua 3:5

Iedere dag,
vanaf het moment
dat we onze ogen opendoen,
staan we voor de keuze:
Streven we naar een dag
waarin we heilig en rein
en tot Zijn eer willen leven
of laten we ons meetrekken
door wat de wereld ons biedt?

De wereld schreeuwt.
De wereld lokt en trekt.
Ze bedekt het woord van God
en verleidt ons tot het sluiten
van compromis.
En het hart van onze Vader
wordt vertrapt en overspoeld
door intens verdriet.

We dienen heilig te leven
en gehoorzaam te zijn.
Onze verlangens van vroeger,
toen we nog niet beter wisten,
aan de kant te schuiven
en ons te laten leiden
door Zijn Geest.

‘Wees heilig’, zegt Hij,
‘want Ik ben heilig.’
Hoe kan dat samengaan
met slechtheid en bedrog,
met laster, afgunst en huichelarij?
We zijn niet vrijgekocht
met zilver of goud,
maar met het kostbare bloed
van Jezus, Zijn Zoon!
Is dat dan voor niets geweest?

God en zonden
kunnen niet samengaan.
Vroeger niet,
noch nu.
Gebeden blijven onbeantwoord,
wonderen blijven uit,
het vuur van Zijn Geest
wordt langzaam gedoofd.

Hoelang gaan we door,
hoe ver moeten we
van Hem verwijderd raken
voor we beseffen
dat alles wat we van Hem
ooit hadden ontvangen
als los zand tussen
onze vingers verdwijnt
en ons van onze vreugde
berooft?

Zijn barmhartigheid
heeft Hij ons getoond,
Zijn genade geschonken.
Uit het duister geroepen
tot Zijn wonderbaar licht.

Hoelang nog blijven we
in zonde leven
voor Zijn heilig aangezicht?
Hemelse Vader,
door het kostbare bloed
van Uw Zoon, ben ik
gereinigd en geheiligd,
zijn mijn zonden vergeven.
Vernieuw echter ook
mijn geest, mijn denken,
en help mij
om heilig te leven.

Dat mijn leven zal zijn
tot eer van Uw Naam
en tot een vreugde
voor Uw hart.
Laat mij zo wegdoen
alles wat droefheid
en scheiding brengt
aan Uw vaderhart.

Help mij, Vader,
te kiezen voor wat U
aangenaam
en welgevallig is.
Help mij, toegewijd
te zijn aan U
en te leven zonder
compromis.

Ja, ik wil heilig zijn,
zoals U dat van mij vraagt.
Laat Uw Geest in mijn hart
en gedachten brengen
alles wat U vreugde schenkt
en behaagt.

- Amen -

©Rita Klapwijk

In mijn zoektocht op Internet naar alles wat ging over heilig/heiligheid, kwam ik de onderstaande
Life-Letter tegen.
Ook die wil ik graag met jullie delen.

Wees heilig want Ik ben heilig!

Wil je echt bij God horen? Wil je Hem zien?
Wil je een licht zijn voor anderen?

Dan is het belangrijk dat je gaat gehoorzamen
aan de roep van Gods Geest, om zuiver te zijn.

God roept ons in de Bijbel
heel krachtig op om heilig te zijn.

Heiligheid is werkelijk het mooiste en krachtigste wat er is.
Het wil zeggen dat je bij God hoort.
Dat je helemaal APART gezet bent voor Hem.

Apart van alles wat niet bij God hoort.
Je staat aan Gods kant.
Je leeft zoals Hij wil dat je leeft.
Je laat je niet meeslepen
of onder invloed brengen
van zaken die onzuiver zijn.

De Geest die Jezus geeft aan christenen, is de HEILIGE Geest.
Niet de geest van compromis en onzuiverheid.
Maar een zuivere, reine, pure Geest.

Die echt TOTAAL ANDERS is
dan zowat alles wat je ooit hebt gezien.

Anders dan de geesten van de wereld,
die je ervaart in allerlei muziek, films, games
en andere vormen van entertainment.

God wil jou vullen met ZIJN HEILIGE GEEST.
Dat is niet saai, suf of voor sukkels.
God is krachtiger en mooier dan alles
wat je ooit hebt ervaren, of kunt bedenken.
Hij is het die je echte vreugde, echte liefde
en echte vrijheid geeft.

Geen fake, maar the real deal!

De geest van de wereld wil je verleiden
om mee te gaan met onreinheid.
Entertainment is daar een makkelijk middel voor.

Het is mooi, indrukwekkend, aantrekkelijk,
leuk en het ZUIGT. Het trekt aan je.

Het wil je meesleuren in de duisternis,
van de geesten die tegen God gericht zijn.

Heel wat kerken zitten er helaas vol van.
Compromis en meedoen met de goddeloze vermaak-industrie
is standaard voor veel mensen die beweren Jezus te volgen.

Maar God is anders dan je denkt.
Hij is ZUIVER. Hij is heilig.
Hij is totaal anders dan de geesten van deze wereld.

God roept je daarom op, in de Bijbel:

 B I J B E L C I T A A T

"Laat je niet meeslepen
door je verlangens van vroeger,
toen je niet beter wist.

God, die je heeft geroepen, is heilig.
Leid dan ook zelf een heilig leven.

Er staat immers geschreven:
Wees heilig, want Ik ben heilig."
1 Petrus 1:15, 16

Als je zegt dat je met Jezus wilt leven,
betekent het dat je aan een eis van heiligheid
dient te voldoen.

Niet in eigen kracht. Maar door dagelijkse,
en oprechte OVERGAVE aan de Heilige Geest.
Hij helpt je om te wandelen zoals God het wil.
Niet in krampachtigheid, maar in zijn rust.

Niet meer zoals mensen zonder God.
Maar nu als iemand met God.

Vraag God om je ogen te openen,
zodat je gaat zien wat heilig en onheilig is.

Hij wil je ogen wijd openen, zodat je jezelf
kunt apart zetten van alles wat onzuiver is.
En zodat je anderen kunt helpen
om ook zuiver te worden.

God wil een volk dat is zoals Hij:
gereinigd en apart gezet,
zodat het zijn liefde en schoonheid kan laten zien.

Daarom zegt Hij in zijn Woord:

 B I J B E L C I T A A T

"Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk,
gekozen om de heilsdaden te verkondigen
van Hem die je uit de duisternis
geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht."
1 Petrus 2:9

God wil geen groep mensen die doen
alsof ze van God houden, door uiterlijke godsdienst
(naar de kerk gaan, liedjes zingen, zogezegd braaf zijn...).
Hij wil mensen die echt leven zoals Hij het wil.

Niet alleen mooie woorden,
maar werkelijk gezuiverde levens.

Daarvoor is Jezus Christus gekomen.
Niet om een stel toneelspelers te verzamelen,
maar om mensen uit de mensheid te laten voortkomen,
die niet alleen luisteren naar Gods woorden,
maar die er echt, in de diepte van hun hart,
mee aan de slag gaan.

Zonder aandacht van mensen te willen,
maar omdat ze Gods vuur van liefde ontdekken.

De echtheid. Eerlijkheid.

Lees dit niet als een veroordeling,
maar sta het vuur van Gods liefde toe,
om je hart te openen.

Sta God toe om je te reinigen.

Het zal eeuwige vreugde en kracht van God brengen.
Niet alleen nu, maar voor eeuwig.

Dan zul je Gods licht laten schijnen.
Overal waar je bent.

Lees het in de Bijbel

 "Gelukkig zij die een rein hart hebben,
want zij zullen God zien."
Mattheüs 5:8

Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven;
wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Hebreeën 12:14

Zorg ervoor dat je als een heilig volk mij bent toegewijd,
want ik, de Heer, ben heilig.
Leviticus 2:26

De priesters hebben de taak mijn volk het verschil te leren
tussen heilig en niet-heilig, tussen rein en onrein.
Ezechiël 44:23

U bent de geliefde kinderen van God.
Wees daarom zoals hij.

Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus.
Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven.

Omdat u God toebehoort,
mag er bij u geen sprake zijn
van seksuele onzuiverheid en van welke vorm
van onreinheid of hebzucht ook.

Grove, oppervlakkige of dubbelzinnige taal:
ook dat past u niet. Breng liever dank aan God!

Want u moet goed beseffen, dat iemand die hoererij pleegt,
seksueel onrein leeft of hebzuchtig is
- dat is een vorm van afgodendienst –
geen erfdeel in het koninkrijk van Christus
en van God zal krijgen.

Laat u door niemand met loze woorden misleiden;
want om zulke dingen wordt God woedend
op de mensen die niet willen gehoorzamen.
Laat u niet met hen in.

Vroeger was u duisternis,
maar nu bent u licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leef als mensen die bij het licht horen.
Efeze 5:1-11

Ik wil je zuiveren!

Hieronder staat een profetisch woord,
ingegeven door de Geest van God.

Ik heb je apart gezet, zegt God.
Niet om mee te gaan met de stromen van deze wereld.

Ik wil je reinigen, mijn kind.
Ik wil je schoonwassen, in je geest en je denken.

Je bent een kind van een wereld die vol zuiverheid is.
Mijn wereld, zegt God.

Als je kiest voor Mijn waarheid, zul je mijn licht ervaren.
Dan zul je bevrijd worden van de lusten die je zo teisteren.
Ik zal je kracht geven om los te komen.

Maar Ik wil dat je rechte sporen gaat maken.
Dat je niet naar links of rechts afwijkt.
Maar dat je kiest voor de weg die recht omhoog voert.

Ik heb je geroepen om Mij te kennen, zegt God.
Ik ben er, vol liefde, om jou te reinigen.

Ik wil je zuiveren, met een liefde
die je hart zal veranderen.

Luister naar mijn stem, zegt God.
Want Ik heb een plan met je leven.
Luister naar Mij, zegt de Heer, opdat je niet
door de duisternis zult weggesleurd worden.
Ik wil je redden uit de stromen van de wereld.
Ik heb een beter plan voor je.
Een plan van leven en vrijheid.
Een plan waarin je tot je doel in Mij kunt komen.

Ik heb een hogere weg voor je.

Als je Mij gaat zoeken met heel je hart
en als je luistert naar mijn stem, dan zul je
steeds meer besef gaan krijgen van wie Ik ben, zegt God.

Ik ben zuiver.

Ik heb je geroepen om Mij te kennen.
Ik wil je tonen hoe zuiver Ik ben.

Luister mijn kind,
opdat je de zegen van mijn goedheid kunt proeven.
Ik heb meer voor je dan je ooit beseft hebt.

Luister en je zult gered worden.

Ik ben niet tegen jou.
Maar Ik heb een grote afkeer van de leugens
die je willen wegleiden van mijn liefde, die brandt als een vuur.

Ik heb een liefde die verterend is.
Maar als je kiest voor leugens,
dan kun je deze liefde niet kennen.

Kies voor MIJ, zegt God.
Kies voor het zuivere.

Eet van de juiste bomen, mijn kind.
Niet van de bomen die lekker smaken,
maar die je innerlijk verbinden met
de leugenaar van deze wereld.

Kies voor de boom die je leven zal genezen van de zonden.
Die je innerlijk zal reinigen.
Kies voor de boom van Mijn Woord, de Bijbel.
Ik zal je leren, zegt God.

Jezus Christus
en de hemelse Vader.

Real Life  -   http://www.real-life.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten