zondag 11 november 2012

Week 46 - Klaar voor de strijd

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,
en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
HSV

Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft,
om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt.
Dan kunt u staande blijven, omdat u op die manier goed toegerust bent.
GNB

Efeze 6:13

De tijd waarin we leven, is geen makkelijke tijd.
En de tijd die gaat komen, wordt er beslist ook niet makkelijker op.
De Bijbel is hierover erg duidelijk.
Als je Mattheüs 24 leest, waar de Here Jezus met Zijn discipelen spreekt over het einde van de wereld, dan zou de moed je bijna in de schoenen zakken.
Hij spreekt van oorlogen, aardbevingen en hongersnoden
Van hoe het ene volk strijdend tegen het andere op zal staan, het ene rijk tegen het andere.
Van hoe we uitgeleverd zullen worden, onderdrukt, ter dood gebracht, enkel en alleen omdat we in Hem geloven.
Mensen zullen elkaar haten en verraden.
De verachting voor de wet zal toenemen, waardoor de liefde bij de meesten zal verkoelen.
Hij spreekt er over hoe er mensen zullen komen die ons op een dwaalspoor willen brengen, valse profeten en christussen.
Grote tekenen en wonderen zullen zij doen om zelfs uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.
In vers 22 staat zelfs: ‘Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten.’
Dit is maar een globaal overzicht van de tekenen des tijds zoals de Here Jezus ze heeft doorgegeven.
Dit is wat ons te wachten staat, ons, onze kinderen, onze kindskinderen …

Veel van deze dingen zien we al gebeuren.
De natuur roert zich hevig, de onmin tussen landen wordt steeds groter en heviger en de vervolging, misschien in hevigheid nog ver van ons bed, wordt steeds groter.
Normen en waarden vervagen en vele woorden worden gesproken in de Naam van de Here Jezus, maar, zijn ze ook van Hem?

De verleidingen en verlokkingen van deze tijd zijn groot, zeer groot en zeer verontrustend.
De drukte van ons bestaan, het vele moeten van allerlei zaken, halen ons weg bij de stilte van God en vullen ons hoofd met van alles en nog wat.
Welke ruimte blijft er nog over voor Hem, voor tijd met Hem, Zijn woord?
De stilte en Zijn woorden worden  overschreeuwd met 24 uur radio, tv, computer etc.
Langzaam worden we, als we niet waakzaam zijn, meegezogen in de drukte en de opvattingen van de wereld.
Dingen worden gewoon, gaan erbij horen, worden ondergeschikt gemaakt aan Gods woord.
Zijn waarheid wordt op heel geniepige wijze, door de jaren heen, geweld aangedaan en aangepast aan de normen en waarden van de tijd waarin we leven.
En er is er één die lacht en lol heeft omdat de mens het vaak helemaal niet doorheeft hoe hij langzaam meegezogen wordt in zijn opvattingen totdat het te laat is er en niets meer aan gedaan kan worden.

De Bijbel waarschuwt ons dat we waakzaam moeten zijn.
Ja, hij gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden, maar hij heeft ook ontzettend veel geduld en uithoudingsvermogen als het gaat om dingen te veranderen, om te zetten naar zijn wil.
Waakzaam zijn betekent alert zijn, oplettend, opmerkzaam.
Zijn we nog opmerkzaam in wat we doen, in wat we kijken, in …
Of schuiven we alles maar onder het matje van ‘och, het is maar tv, het is maar een film, het is maar …’
Zijn we nog oplettend genoeg om te merken dat ons denken vergiftigd wordt door alles wat we horen en zien?
Zijn we nog alert genoeg om daar wat aan te doen?

We zullen met steeds meer strijd te maken krijgen.
Kijk eens om je heen en zie eens hoe het Christelijk geloof al overal geweerd gaat worden.
Kijk eens om je heen en zie eens hoe je al niet meer volgens Bijbelse principes mag werken op sommige plaatsen, soms zelfs niet in je eigen bedrijf.
De strijd is allang begonnen, maar zijn wij wel waakzaam genoeg om het te zien?
En wat is ons antwoord daarop?
We hebben nu nog niet te maken met de meest heftige strijd, maar zijn we ons daar wel op aan het voorbereiden?
Houden we daar rekening mee?

Als er één ding is waar ik persoonlijk van doordrongen ben,  en ik hoop jij ook, dan is het wel dat ik me moet wapenen en goed moet leren omgaan met de wapens die Hij heeft gegeven.
In de bovenstaande tekst spoort Paulus ons ook aan om de wapenrusting aan te doen om weerstand te kunnen bieden en om staande te kunnen blijven in deze en komende tijd.
Waaraan en waartegen vinden we in hetzelfde  hoofdstuk.
Mag ik je daar nog even mee naar toe nemen?
Dan gaan we naar Efeze 6 vanaf vers 10.

Paulus begint het gedeelte over de wapenrusting met de aansporing om krachtig te worden (te zijn) in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht.
De Matthew Henry Verklaring zegt hierover o.a.:
‘Ook al is een krijgsknecht (en dat zijn wij kinderen van God eigenlijk allemaal), ook al is een krijgsknecht aan de buitenkant nog zo goed bewapend, als hij van binnen geen moedig hart heeft, zal zijn wapenrusting hem weinig baten.
Geestelijke kracht en moed zijn zeer noodzakelijk voor onze geestelijke strijd.
Wij hebben van onszelf niet genoeg kracht.
Al onze weerbaarheid komt van God.
In Zijn kracht moeten wij uitgaan en voortgaan.’

‘Voorts, weest krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht!’

Sterk en krachtig zijn in de Heere is dus één ding, de wapenrusting aandoen het tweede.
Hoe belangrijk Paulus (God) die wapenrusting vindt, blijkt wel uit de volgende verzen.
Vers 11 – Bekleed je – trek aan – met de hele wapenrusting van
             God, opdat je stand kunt houden tegen de listige
             verleidingen van de duivel.
Vers 12 – Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed,
              maar tegen de overheden, de machten, tegen de
              wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
              tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
              hemelse gewesten.
Vers 13 - Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
             opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het
             kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt
             houden.

Tot twee keer toe spoort hij ons aan om die hele wapenrusting aan te doen en hij legt ons ook uit waarom.
Paulus wilt ons heel duidelijk laten weten dat dit geen gewone strijd is, maar een geestelijke strijd, die dan ook alleen met geestelijk wapens kan worden bestreden.
In 2 Korinthe 10:4 staat: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
De wapenrusting die we van God ontvangen hebben, is zo speciaal, omdat God daar Zijn kracht aan heeft gegeven.
Daarom kunnen we alleen met die uitrusting tegen deze machten strijden en de overwinning behalen.

Houd dan stand,
uw middel omgord met de waarheid,
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Neem bovenal het schild van het geloof op,
waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest
en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.


Efeze 6:14-18

Het Boek geeft nog een mooie uitleg over de wapenrusting en daar wil ik mee afsluiten.

Gods wapenrusting voor ons

Wij zijn betrokken bij een geestelijke oorlog.
Alle gelovigen zijn het mikpunt van satans aanvallen, omdat ze niet langer aan zijn kant staan.
Daarom draagt Paulus ons op elk onderdeel van Gods Wapenrusting te gebruiken om de aanvallen van de satan af te slaan en onder alles aan Gods zijde te blijven.

Gordel:
Gebruik: Waarheid
Toepassing: Satan vecht met leugens en soms klinken die als
                 waarheid.
                 Maar alleen gelovigen die Gods waarheid kennen,
                 satan verslaan.

Borstpantser:
Gebruik: Rechtvaardigheid
Toepassing: Satan valt vaak ons hart aan – de zetel van onze
                 gevoelens, eigenwaarde en vertrouwen.
                 De rechtvaardigheid van God is het borstpantser
                 dat ons hart beschermt.
                 Zijn goedkeuring rust op ons, omdat Hij van ons
                 houdt en Zijn Zoon heeft gestuurd om voor ons te
                 sterven.

Schoenen:
Gebruik: Bereidheid om het goede nieuws bekend te maken
Toepassing: Satan wil ons laten geloven dat het zinloos en
                 onbegonnen werk is anderen het goed nieuws te
                 vertellen.
                 De taak is te groot en er zijn te veel negatieve
                 reacties.
                 Maar de ‘schoenen’ die God ons geeft, vormen
                 de motivatie om te blijven vertellen van de
                 werkelijke vrede die God wil geven, dat is nieuws
                 dat iedereen nodig heeft.

Schild:
Gebruik: Geloof
Toepassing: Wat wij zien, zijn satans aanvallen in de vorm
                 van beledigingen, teleurstellingen en verleidingen.
                 Maar het schild van geloof beschermt ons tegen
                 zijn brandende pijlen.
                 Vanuit Gods perspectief kunnen we over onze
                 omstandigheden heen zien en beseffen dat de
                 uiteindelijke overwinning aan ons is.

Helm:
Gebruik: Redding
Toepassing: Satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus
                 en onze redding.
                 De helm beschermt onze geest tegen twijfel aan
                 Gods verlossende werk voor ons.
         
Zwaard:
Gebruik: De Geest, het woord van God
Toepassing: Het zwaard is het enige aanvalswapen in deze
                 lijst van wapentuig.
                 Er zijn tijden dat wij in de aanval moeten gaan
                 tegen satan.
                 Wanneer we op de proef gesteld worden, moeten
                 we vertrouwen op de waarheid van Gods woord.

Het is misschien niet het meest bemoedigende stukje om door te geven, maar wel een heel noodzakelijke.
Echter, als we in dit alles leven vanuit het feit dat de Here Jezus reeds de overwinning heeft behaald  en wij met Hem meer dan overwinnaars zijn, dan mogen we dwars door deze dingen heen, zien op de overwinning die reeds een feit is.
En dat is de grootste bemoediging voor ons hele leven; ons vooruitzicht op wat nog komen gaat.
En met dit vooruitzicht kunnen we verder en elke strijd aan.
Lieve Vader in de hemel.
Het zijn geen dingen waar we vrolijk en blij van worden.
Veel liever zou ik schrijven over Uw trouw, Uw liefde.
Over hoe groot en ontzagwekkend U bent, liefdevol en bewogen.
Hoe U ons ziet en voor ons zorgt; ja, dat er zelfs geen haar van onze hoofd valt zonder dat U daarvan weet.
Maar deze keer gaat het over wat nog komen gaat en waarin we nu ook al leven.
En hoe belangrijk het ook is, Vader God, om te horen van al Uw karaktereigenschappen, we zullen ook klaar moeten zijn voor de strijd die in de onzichtbare wereld om ons heen gaande is.
En als wij ons niet voor bereiden en toerusten, dan zullen we de strijd verliezen, omdat we niet toegerust en voorbereid zijn.
Dan zijn we als de vijf dwaze meisjes die geen extra olie hadden meegenomen.
Maak ons waakzaam, Vader, rust ons toe voor deze strijd en laten we er niet voor weglopen of denken dat we nog tijd genoeg hebben.
En doe ons boven alles beseffen dat U ons heeft voorbestemd om te overwinnen in en door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus.
Trek ons dicht aan Uw hart, doe ons Uw stem horen, verstaan.
Leer ons luisteren naar wat U tot ons te zeggen hebt.
In Jezus ‘Naam.
- Amen –
Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Laat Zijn woorden je vullen;
maak ze tot je dagelijks voedsel.
Het maakt je sterk en toegerust
voor de strijd.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Doof de Geest niet;
wandel in Zijn waarheid.
Zorg dat het Zijn Geest is
die je leidt.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Jezus stierf voor jou en mij;
voor onze zonden.
Op onze schouders ligt Zijn kleed
van rechtvaardigheid.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Wees krachtig en sterk in de Heer;
wees waakzaam.
Draag Zijn wapenrusting,
zodat je toegerust bent voor de strijd.

©Rita Klapwijk

2 opmerkingen:

 1. Prachtig en juist heel bemoedigend, zeker voor mij. Ik zit midden in een "strijd,"en dit is zo versterkend! Het roept op om waakzaam te zijn en niet mee te gaan in alles in de wereld. Het roept op om dicht bij Hem te blijven.God wil door onze zwakheid heen werken, ons krachtig maken. Niet ik ,Christus, de "IK BEN" wil het doen, daarom is schulen bij "IK BEN" zo belangrijk. Hij geeft ons waakzaamheid door de Heilige Geest, de olie ( wijze en dwaze maagden)
  Dank je wel, en als je het niet erg vind, ga ik dit stukje doorgeven. Zegen en groetjes....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vind ik zeker niet erg.
   Dank je wel, Yvonne, voor je bemoedigende reactie.
   Lieve groetjes terug,
   Rita

   Verwijderen