zondag 25 november 2012

Week 48 - Heiligheid

Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden.
HSV

En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’
NBV

Jozua zei tegen het volk: ‘Morgen zal de Heer wonderen bij jullie doen.
Bereid je voor op dit heilig gebeuren.’
GNB

Jozua 3:5

Iedere dag,
vanaf het moment
dat we onze ogen opendoen,
staan we voor de keuze:
Streven we naar een dag
waarin we heilig en rein
en tot Zijn eer willen leven
of laten we ons meetrekken
door wat de wereld ons biedt?

De wereld schreeuwt.
De wereld lokt en trekt.
Ze bedekt het woord van God
en verleidt ons tot het sluiten
van compromis.
En het hart van onze Vader
wordt vertrapt en overspoeld
door intens verdriet.

We dienen heilig te leven
en gehoorzaam te zijn.
Onze verlangens van vroeger,
toen we nog niet beter wisten,
aan de kant te schuiven
en ons te laten leiden
door Zijn Geest.

‘Wees heilig’, zegt Hij,
‘want Ik ben heilig.’
Hoe kan dat samengaan
met slechtheid en bedrog,
met laster, afgunst en huichelarij?
We zijn niet vrijgekocht
met zilver of goud,
maar met het kostbare bloed
van Jezus, Zijn Zoon!
Is dat dan voor niets geweest?

God en zonden
kunnen niet samengaan.
Vroeger niet,
noch nu.
Gebeden blijven onbeantwoord,
wonderen blijven uit,
het vuur van Zijn Geest
wordt langzaam gedoofd.

Hoelang gaan we door,
hoe ver moeten we
van Hem verwijderd raken
voor we beseffen
dat alles wat we van Hem
ooit hadden ontvangen
als los zand tussen
onze vingers verdwijnt
en ons van onze vreugde
berooft?

Zijn barmhartigheid
heeft Hij ons getoond,
Zijn genade geschonken.
Uit het duister geroepen
tot Zijn wonderbaar licht.

Hoelang nog blijven we
in zonde leven
voor Zijn heilig aangezicht?
Hemelse Vader,
door het kostbare bloed
van Uw Zoon, ben ik
gereinigd en geheiligd,
zijn mijn zonden vergeven.
Vernieuw echter ook
mijn geest, mijn denken,
en help mij
om heilig te leven.

Dat mijn leven zal zijn
tot eer van Uw Naam
en tot een vreugde
voor Uw hart.
Laat mij zo wegdoen
alles wat droefheid
en scheiding brengt
aan Uw vaderhart.

Help mij, Vader,
te kiezen voor wat U
aangenaam
en welgevallig is.
Help mij, toegewijd
te zijn aan U
en te leven zonder
compromis.

Ja, ik wil heilig zijn,
zoals U dat van mij vraagt.
Laat Uw Geest in mijn hart
en gedachten brengen
alles wat U vreugde schenkt
en behaagt.

- Amen -

©Rita Klapwijk

In mijn zoektocht op Internet naar alles wat ging over heilig/heiligheid, kwam ik de onderstaande
Life-Letter tegen.
Ook die wil ik graag met jullie delen.

Wees heilig want Ik ben heilig!

Wil je echt bij God horen? Wil je Hem zien?
Wil je een licht zijn voor anderen?

Dan is het belangrijk dat je gaat gehoorzamen
aan de roep van Gods Geest, om zuiver te zijn.

God roept ons in de Bijbel
heel krachtig op om heilig te zijn.

Heiligheid is werkelijk het mooiste en krachtigste wat er is.
Het wil zeggen dat je bij God hoort.
Dat je helemaal APART gezet bent voor Hem.

Apart van alles wat niet bij God hoort.
Je staat aan Gods kant.
Je leeft zoals Hij wil dat je leeft.
Je laat je niet meeslepen
of onder invloed brengen
van zaken die onzuiver zijn.

De Geest die Jezus geeft aan christenen, is de HEILIGE Geest.
Niet de geest van compromis en onzuiverheid.
Maar een zuivere, reine, pure Geest.

Die echt TOTAAL ANDERS is
dan zowat alles wat je ooit hebt gezien.

Anders dan de geesten van de wereld,
die je ervaart in allerlei muziek, films, games
en andere vormen van entertainment.

God wil jou vullen met ZIJN HEILIGE GEEST.
Dat is niet saai, suf of voor sukkels.
God is krachtiger en mooier dan alles
wat je ooit hebt ervaren, of kunt bedenken.
Hij is het die je echte vreugde, echte liefde
en echte vrijheid geeft.

Geen fake, maar the real deal!

De geest van de wereld wil je verleiden
om mee te gaan met onreinheid.
Entertainment is daar een makkelijk middel voor.

Het is mooi, indrukwekkend, aantrekkelijk,
leuk en het ZUIGT. Het trekt aan je.

Het wil je meesleuren in de duisternis,
van de geesten die tegen God gericht zijn.

Heel wat kerken zitten er helaas vol van.
Compromis en meedoen met de goddeloze vermaak-industrie
is standaard voor veel mensen die beweren Jezus te volgen.

Maar God is anders dan je denkt.
Hij is ZUIVER. Hij is heilig.
Hij is totaal anders dan de geesten van deze wereld.

God roept je daarom op, in de Bijbel:

 B I J B E L C I T A A T

"Laat je niet meeslepen
door je verlangens van vroeger,
toen je niet beter wist.

God, die je heeft geroepen, is heilig.
Leid dan ook zelf een heilig leven.

Er staat immers geschreven:
Wees heilig, want Ik ben heilig."
1 Petrus 1:15, 16

Als je zegt dat je met Jezus wilt leven,
betekent het dat je aan een eis van heiligheid
dient te voldoen.

Niet in eigen kracht. Maar door dagelijkse,
en oprechte OVERGAVE aan de Heilige Geest.
Hij helpt je om te wandelen zoals God het wil.
Niet in krampachtigheid, maar in zijn rust.

Niet meer zoals mensen zonder God.
Maar nu als iemand met God.

Vraag God om je ogen te openen,
zodat je gaat zien wat heilig en onheilig is.

Hij wil je ogen wijd openen, zodat je jezelf
kunt apart zetten van alles wat onzuiver is.
En zodat je anderen kunt helpen
om ook zuiver te worden.

God wil een volk dat is zoals Hij:
gereinigd en apart gezet,
zodat het zijn liefde en schoonheid kan laten zien.

Daarom zegt Hij in zijn Woord:

 B I J B E L C I T A A T

"Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk,
gekozen om de heilsdaden te verkondigen
van Hem die je uit de duisternis
geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht."
1 Petrus 2:9

God wil geen groep mensen die doen
alsof ze van God houden, door uiterlijke godsdienst
(naar de kerk gaan, liedjes zingen, zogezegd braaf zijn...).
Hij wil mensen die echt leven zoals Hij het wil.

Niet alleen mooie woorden,
maar werkelijk gezuiverde levens.

Daarvoor is Jezus Christus gekomen.
Niet om een stel toneelspelers te verzamelen,
maar om mensen uit de mensheid te laten voortkomen,
die niet alleen luisteren naar Gods woorden,
maar die er echt, in de diepte van hun hart,
mee aan de slag gaan.

Zonder aandacht van mensen te willen,
maar omdat ze Gods vuur van liefde ontdekken.

De echtheid. Eerlijkheid.

Lees dit niet als een veroordeling,
maar sta het vuur van Gods liefde toe,
om je hart te openen.

Sta God toe om je te reinigen.

Het zal eeuwige vreugde en kracht van God brengen.
Niet alleen nu, maar voor eeuwig.

Dan zul je Gods licht laten schijnen.
Overal waar je bent.

Lees het in de Bijbel

 "Gelukkig zij die een rein hart hebben,
want zij zullen God zien."
Mattheüs 5:8

Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven;
wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Hebreeën 12:14

Zorg ervoor dat je als een heilig volk mij bent toegewijd,
want ik, de Heer, ben heilig.
Leviticus 2:26

De priesters hebben de taak mijn volk het verschil te leren
tussen heilig en niet-heilig, tussen rein en onrein.
Ezechiël 44:23

U bent de geliefde kinderen van God.
Wees daarom zoals hij.

Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus.
Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven.

Omdat u God toebehoort,
mag er bij u geen sprake zijn
van seksuele onzuiverheid en van welke vorm
van onreinheid of hebzucht ook.

Grove, oppervlakkige of dubbelzinnige taal:
ook dat past u niet. Breng liever dank aan God!

Want u moet goed beseffen, dat iemand die hoererij pleegt,
seksueel onrein leeft of hebzuchtig is
- dat is een vorm van afgodendienst –
geen erfdeel in het koninkrijk van Christus
en van God zal krijgen.

Laat u door niemand met loze woorden misleiden;
want om zulke dingen wordt God woedend
op de mensen die niet willen gehoorzamen.
Laat u niet met hen in.

Vroeger was u duisternis,
maar nu bent u licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leef als mensen die bij het licht horen.
Efeze 5:1-11

Ik wil je zuiveren!

Hieronder staat een profetisch woord,
ingegeven door de Geest van God.

Ik heb je apart gezet, zegt God.
Niet om mee te gaan met de stromen van deze wereld.

Ik wil je reinigen, mijn kind.
Ik wil je schoonwassen, in je geest en je denken.

Je bent een kind van een wereld die vol zuiverheid is.
Mijn wereld, zegt God.

Als je kiest voor Mijn waarheid, zul je mijn licht ervaren.
Dan zul je bevrijd worden van de lusten die je zo teisteren.
Ik zal je kracht geven om los te komen.

Maar Ik wil dat je rechte sporen gaat maken.
Dat je niet naar links of rechts afwijkt.
Maar dat je kiest voor de weg die recht omhoog voert.

Ik heb je geroepen om Mij te kennen, zegt God.
Ik ben er, vol liefde, om jou te reinigen.

Ik wil je zuiveren, met een liefde
die je hart zal veranderen.

Luister naar mijn stem, zegt God.
Want Ik heb een plan met je leven.
Luister naar Mij, zegt de Heer, opdat je niet
door de duisternis zult weggesleurd worden.
Ik wil je redden uit de stromen van de wereld.
Ik heb een beter plan voor je.
Een plan van leven en vrijheid.
Een plan waarin je tot je doel in Mij kunt komen.

Ik heb een hogere weg voor je.

Als je Mij gaat zoeken met heel je hart
en als je luistert naar mijn stem, dan zul je
steeds meer besef gaan krijgen van wie Ik ben, zegt God.

Ik ben zuiver.

Ik heb je geroepen om Mij te kennen.
Ik wil je tonen hoe zuiver Ik ben.

Luister mijn kind,
opdat je de zegen van mijn goedheid kunt proeven.
Ik heb meer voor je dan je ooit beseft hebt.

Luister en je zult gered worden.

Ik ben niet tegen jou.
Maar Ik heb een grote afkeer van de leugens
die je willen wegleiden van mijn liefde, die brandt als een vuur.

Ik heb een liefde die verterend is.
Maar als je kiest voor leugens,
dan kun je deze liefde niet kennen.

Kies voor MIJ, zegt God.
Kies voor het zuivere.

Eet van de juiste bomen, mijn kind.
Niet van de bomen die lekker smaken,
maar die je innerlijk verbinden met
de leugenaar van deze wereld.

Kies voor de boom die je leven zal genezen van de zonden.
Die je innerlijk zal reinigen.
Kies voor de boom van Mijn Woord, de Bijbel.
Ik zal je leren, zegt God.

Jezus Christus
en de hemelse Vader.

Real Life  -   http://www.real-life.nl/

zondag 18 november 2012

Week 47 - God kennen

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.
HSV

Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.
NBV

Galaten 6:14

Met het stukje voor de komende week, ben ik begonnen aan de tweede helft van de kalender.
Er liggen D.V. nog weer bijna 11 maanden van overdenken en schrijven voor mij (ons).
Was ik in het begin soms vreselijk gestrest over hoe ik het weer voor elkaar moest krijgen (de vraag ‘waar ben ik aan begonnen’ kwam regelmatig boven), tegenwoordig, is er een stuk rust, omdat ik heb ervaren in de achterliggende tijd, dat Gods Geest mij leidt en mij de woorden geeft.
Sommige onderwerpen liggen me na aan het hart en soms voelde ik een opwinding nog voor ik ook maar een woord geschreven had, maar ik heb ook heel wat keren zuchtend mijn ogen opgeslagen naar boven met mijn handen als het ware in de lucht van ’Heer, hier weet ik niets van, of dit ken ik niet, hoe moet ik hier ooit iets zinnigs over schrijven’.
En dan begon ik met zoeken; in de Bijbel, op Internet, in de Matthew Henry’s.
Soms vloeiden er tranen van de strijd en moeite die het me kostte, omdat ik ‘het’ voor mijn gevoel maar niet kon pakken waar het om ging.
Ik geloof echter, dat ik de strijd, die ik soms heb, de worstelingen, om de juiste woorden op papier te krijgen, juist nodig heb om zelf alles eerst te doorleven en eigen te maken.
En soms was daar ook de enorme onzekerheid die me kon overvallen; wat gaan mensen hier wel niet van denken of zeggen …
Bijna 11 maanden, 47 weken lang inmiddels, ben ik nu onderweg en wat heb ik veel geleerd en mogen (her)ontdekken.
En er komen nog 47 weken aan waarin ik, en naar ik hoop jullie lezers ook, nog meer mogen nadenken en leren van Gods woord.

Deze week is het weer een grote worsteling om wat op papier te krijgen.
En na een hele ochtend en een halve middag worstelen met mijn gedachten, Gods woord en de onrust in huis door kinderen die er normaal op de vrijdagmorgen niet zijn, lees ik voor de zoveelste keer bovenstaande tekst nog eens door.

‘Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.’
Punt.

Ineens is het alsof ik Paulus het hoor zeggen: ‘Jongens, luister eens, jullie kunnen me allemaal wat. Het doet er allemaal niet toe, wat jullie ook zeggen. Je kunt van alles aandragen wat je hebt gedaan, of waar je je allemaal wel niet aan hebt gehouden, maar het draait maar om één ding, en dat is het Kruis van onze Here Jezus Christus! Zo simpel is het. Niets doet er meer toe dan alleen dat en als dat betekent dat ik vervolgd word, so be it! Daar zal ik dan trots op zijn, want ik wil geen deel uitmaken van een wereld die Hem niet wilt.’

In gedachten zet ik de tijd even stil en stel me het Kruis voor waar de Here Jezus net is gestorven.
Maar een enkeling van Zijn volgelingen is Hem tot daar gevolgd.
De vrouwen zijn daar, en Johannes, Zijn geliefde discipel.
Voor de rest zijn het soldaten, alleen maar op sensatie beluste mensen en degenen die Hem en Zijn boodschap zo haatten.
Waar ben ik?
Maak ik ook deel uit van de vrouwen?
Durf ook ik daar te staan, het risico lopend dat ook ik gevangen genomen word omdat ik een volgeling van Hem ben, of sta ik liever heel dicht bij de meute die Hem gekruisigd wilde hebben, uit veiligheidsoverweging?

Paulus heeft de eerste christenen zwaar vervolgd.
Hij hield de mantels vast van hen die Stefanus stenigden om zijn geloof in de Here Jezus Christus.
Als geen ander wist Paulus wat het hem zou gaan kosten toen hij zijn leven in de handen legde van de Here Jezus en zich overgaf aan Hem.
Degene die vervolgde zou zelf worden vervolgd.
Maar Paulus had tot in het diepst van zijn wezen, het diepst van zijn ziel beseft wat er aan het Kruis is gebeurd.
In de dagen van zijn blind zijn is de stem van de Here Jezus: ‘Paulus, waarom vervolg je Mij?’ tot in het diepst van zijn hart binnengedrongen en hij kan niets anders meer zeggen dan wat hij hier, in deze tekst, zei.
Alleen Hem wil hij volgen.
Alleen Hem wil hij dienen.
Om Hem wil hij alles doorstaan.
Niets is meer belangrijk; de wereld niet, wat de wereld hem aan zou kunnen doen niet, wat mensen zeggen niet, wat mensen hem zouden kunnen aandoen niet.
Niets maakt het meer voor hem uit, hij wil maar één ding: Jezus volgen, vertellen van Hem die voor onze zonden is gestorven en opgestaan.
Hem wil hij dienen, eren, in woord en daad.
Ongeacht wat het kost.
De wereld en al haar begeerlijkheden hebben voor hem afgedaan.

Is het voor mij ook zo ‘simpel’?
Kan ik dit net als Paulus ook zo ‘makkelijk’ zeggen?
Of zeg ik het te makkelijk om er vervolgens achter te komen dan mijn mond sneller was dan de consequenties die ik kon overzien?
Sta ik daar wel bij stil als ik tv kijk, of bepaalde bladen inkijk, of als ik de computer aanzet …

Paulus was heel radicaal in zijn keuzes, hoe radicaal ben ik?
Het Kruis was alles voor Paulus, wat betekent het Kruis voor mij?
Doet het er werkelijk toe hoeveel mensen ik tot God heb mogen leiden, of hoeveel ik gedaan heb voor mijn kerk of gemeente of  wil ik alleen maar dichter tot Hem groeien, Hem beter leren kennen door dagelijks in Zijn voetsporen te wandelen, te zijn als Hij, te doen als Hij?

Ik moet denken aan een gebed dat ik onlangs op mijn site gezet heb.
Welk een consequenties heeft dat gebed eigenlijk als je het goed tot je door laat dringen.

Kom, o God,
kom, Heer Jezus,
kom met Uw Heilige Geest
en leidt mij deze dag.

Vul mij, onderwijs mij.
Bescherm mij, leidt mij.
Maak mijn wil één met die van U
en doorstroom mijn hart met Uw liefde,
opdat ik zal uitdelen van wat U mij geeft.

Laat mij liefhebben, wat U liefheb
en laat mij haten, dat wat U haat.
Laat mijn hart zich verheugen, in dat wat U verheugt
en laat mijn hart bedroeft zijn om wat Uw hart bedroeft.
Maak mijn hart zacht en bewogen, zoals dat van U.

Laat mijn leven tot zegen zijn voor een ieder die ik ontmoet
en tot eer en glorie van U.

- Amen -

Als ik God wil leren kennen, beter wil leren kennen, dan is het Kruis de plaats waar ik wezen moet, want in de Here Jezus Christus heeft God getoond wie Hij werkelijk is.
Begin bij het Kruis en je zult het hart van de Vader leren kennen, voor zover dat voor ons mensen mogelijk is.
En voor hier zal dat genoeg zijn.
Lieve Vader in de hemel.
Het was voor Paulus allemaal zo ‘simpel’.
Niet in wat hij moest ondergaan, maar wel in hoe hij in het leven stond, zijn houding, zijn keuzes.
Hij had geen andere keuze, nadat hij erachter gekomen was wie Jezus werkelijk was.
Soms, lieve Vader, vraag ik mij weleens af of ik dat wel zo, in die hoedanigheid, weet.
Of misschien weet ik het wel, maar is het nog niet volledig in mijn hart neergedaald.
Of …
Waarom durf ik anders soms nog zo weinig; waarom doet het er soms nog zoveel toe wat mensen zeggen of vinden …
Waarom speel ik soms nog zo vaak op safe, of zwijg ik, of kijk ik een andere kant op of …
Vorige week, vader, hebben we het gehad over ‘klaar zijn voor de strijd’, maar U kennen, Vader, is nog zoveel belangrijker, want dan krijgt mijn hart dezelfde drive en passie als Paulus.
Dan wil ik nog maar één ding en dat is alles doen wat U van mij vraagt ongeacht wat het mij kost.
Niet omdat het moet, niet omdat het een wet is, maar omdat ik van U houd en ten diepste tot mij doorgedrongen is wie U bent en wat U voor mij hebt gedaan.
De prijs die U hebt moeten betalen voor mijn ziel.
Vader, ik ben onderweg en lerende.
Dank U wel voor Uw genade in dit proces, voor Uw vergeving, voor Uw geduld, voor Uw liefde.
Breng mijn geloof op dezelfde hoogte als dat van Paulus zodat ook ik met volle overtuiging dezelfde woorden kan zeggen.
‘Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.’
Wel in de wereld, maar niet meer van de wereld.
Maak mij los, Vader, maak mij los.
Zet mij vrij …

In Jezus’ Naam.

- Amen -
Ik sluit mij af
voor de wereld om mij heen
en loop in gedachten,
in alle stilte en eenzaamheid,
naar het kruis - het is leeg.
Het bloed aan het hout
en op de grond
zijn de stille getuigen
van wat Hij daar
voor mij heeft gedaan.

Ik hoor het geschreeuw:
‘Kruisigt Hem, kruisigt Hem’
en een beklemmend gevoel
overvalt mij – ik moet kiezen.
De stemmen komen dichterbij;
wat zal ik doen,
waar ga ik heen?
Maak ik mij stilletjes uit de voeten
of zal ik bij het kruis blijven staan?

‘Jij hoort ook bij Hem!’
De woorden klinken hard en scherp
en angst overvalt mij
tot in het diepst van mijn wezen.
Dit is mijn moment – Hij kijkt.
Ja, ik hoor ook bij Hem!
Mijn angst is verdwenen;
Hem wil ik volgen, om wat Hij
voor mij heeft gedaan.

Liefhebben, wat Hij liefheeft;
haten, wat Hij haat.
Bedroefd zijn, om wat Hem bedroeft;
verheugd zijn, om wat Hem verheugt.
Geen compromissen,
alles plaatsen in Zijn Licht
en in Zijn voetsporen gaan.

©Rita Klapwijk

zondag 11 november 2012

Week 46 - Klaar voor de strijd

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,
en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
HSV

Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft,
om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt.
Dan kunt u staande blijven, omdat u op die manier goed toegerust bent.
GNB

Efeze 6:13

De tijd waarin we leven, is geen makkelijke tijd.
En de tijd die gaat komen, wordt er beslist ook niet makkelijker op.
De Bijbel is hierover erg duidelijk.
Als je Mattheüs 24 leest, waar de Here Jezus met Zijn discipelen spreekt over het einde van de wereld, dan zou de moed je bijna in de schoenen zakken.
Hij spreekt van oorlogen, aardbevingen en hongersnoden
Van hoe het ene volk strijdend tegen het andere op zal staan, het ene rijk tegen het andere.
Van hoe we uitgeleverd zullen worden, onderdrukt, ter dood gebracht, enkel en alleen omdat we in Hem geloven.
Mensen zullen elkaar haten en verraden.
De verachting voor de wet zal toenemen, waardoor de liefde bij de meesten zal verkoelen.
Hij spreekt er over hoe er mensen zullen komen die ons op een dwaalspoor willen brengen, valse profeten en christussen.
Grote tekenen en wonderen zullen zij doen om zelfs uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.
In vers 22 staat zelfs: ‘Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten.’
Dit is maar een globaal overzicht van de tekenen des tijds zoals de Here Jezus ze heeft doorgegeven.
Dit is wat ons te wachten staat, ons, onze kinderen, onze kindskinderen …

Veel van deze dingen zien we al gebeuren.
De natuur roert zich hevig, de onmin tussen landen wordt steeds groter en heviger en de vervolging, misschien in hevigheid nog ver van ons bed, wordt steeds groter.
Normen en waarden vervagen en vele woorden worden gesproken in de Naam van de Here Jezus, maar, zijn ze ook van Hem?

De verleidingen en verlokkingen van deze tijd zijn groot, zeer groot en zeer verontrustend.
De drukte van ons bestaan, het vele moeten van allerlei zaken, halen ons weg bij de stilte van God en vullen ons hoofd met van alles en nog wat.
Welke ruimte blijft er nog over voor Hem, voor tijd met Hem, Zijn woord?
De stilte en Zijn woorden worden  overschreeuwd met 24 uur radio, tv, computer etc.
Langzaam worden we, als we niet waakzaam zijn, meegezogen in de drukte en de opvattingen van de wereld.
Dingen worden gewoon, gaan erbij horen, worden ondergeschikt gemaakt aan Gods woord.
Zijn waarheid wordt op heel geniepige wijze, door de jaren heen, geweld aangedaan en aangepast aan de normen en waarden van de tijd waarin we leven.
En er is er één die lacht en lol heeft omdat de mens het vaak helemaal niet doorheeft hoe hij langzaam meegezogen wordt in zijn opvattingen totdat het te laat is er en niets meer aan gedaan kan worden.

De Bijbel waarschuwt ons dat we waakzaam moeten zijn.
Ja, hij gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden, maar hij heeft ook ontzettend veel geduld en uithoudingsvermogen als het gaat om dingen te veranderen, om te zetten naar zijn wil.
Waakzaam zijn betekent alert zijn, oplettend, opmerkzaam.
Zijn we nog opmerkzaam in wat we doen, in wat we kijken, in …
Of schuiven we alles maar onder het matje van ‘och, het is maar tv, het is maar een film, het is maar …’
Zijn we nog oplettend genoeg om te merken dat ons denken vergiftigd wordt door alles wat we horen en zien?
Zijn we nog alert genoeg om daar wat aan te doen?

We zullen met steeds meer strijd te maken krijgen.
Kijk eens om je heen en zie eens hoe het Christelijk geloof al overal geweerd gaat worden.
Kijk eens om je heen en zie eens hoe je al niet meer volgens Bijbelse principes mag werken op sommige plaatsen, soms zelfs niet in je eigen bedrijf.
De strijd is allang begonnen, maar zijn wij wel waakzaam genoeg om het te zien?
En wat is ons antwoord daarop?
We hebben nu nog niet te maken met de meest heftige strijd, maar zijn we ons daar wel op aan het voorbereiden?
Houden we daar rekening mee?

Als er één ding is waar ik persoonlijk van doordrongen ben,  en ik hoop jij ook, dan is het wel dat ik me moet wapenen en goed moet leren omgaan met de wapens die Hij heeft gegeven.
In de bovenstaande tekst spoort Paulus ons ook aan om de wapenrusting aan te doen om weerstand te kunnen bieden en om staande te kunnen blijven in deze en komende tijd.
Waaraan en waartegen vinden we in hetzelfde  hoofdstuk.
Mag ik je daar nog even mee naar toe nemen?
Dan gaan we naar Efeze 6 vanaf vers 10.

Paulus begint het gedeelte over de wapenrusting met de aansporing om krachtig te worden (te zijn) in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht.
De Matthew Henry Verklaring zegt hierover o.a.:
‘Ook al is een krijgsknecht (en dat zijn wij kinderen van God eigenlijk allemaal), ook al is een krijgsknecht aan de buitenkant nog zo goed bewapend, als hij van binnen geen moedig hart heeft, zal zijn wapenrusting hem weinig baten.
Geestelijke kracht en moed zijn zeer noodzakelijk voor onze geestelijke strijd.
Wij hebben van onszelf niet genoeg kracht.
Al onze weerbaarheid komt van God.
In Zijn kracht moeten wij uitgaan en voortgaan.’

‘Voorts, weest krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht!’

Sterk en krachtig zijn in de Heere is dus één ding, de wapenrusting aandoen het tweede.
Hoe belangrijk Paulus (God) die wapenrusting vindt, blijkt wel uit de volgende verzen.
Vers 11 – Bekleed je – trek aan – met de hele wapenrusting van
             God, opdat je stand kunt houden tegen de listige
             verleidingen van de duivel.
Vers 12 – Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed,
              maar tegen de overheden, de machten, tegen de
              wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
              tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
              hemelse gewesten.
Vers 13 - Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
             opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het
             kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt
             houden.

Tot twee keer toe spoort hij ons aan om die hele wapenrusting aan te doen en hij legt ons ook uit waarom.
Paulus wilt ons heel duidelijk laten weten dat dit geen gewone strijd is, maar een geestelijke strijd, die dan ook alleen met geestelijk wapens kan worden bestreden.
In 2 Korinthe 10:4 staat: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
De wapenrusting die we van God ontvangen hebben, is zo speciaal, omdat God daar Zijn kracht aan heeft gegeven.
Daarom kunnen we alleen met die uitrusting tegen deze machten strijden en de overwinning behalen.

Houd dan stand,
uw middel omgord met de waarheid,
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Neem bovenal het schild van het geloof op,
waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest
en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.


Efeze 6:14-18

Het Boek geeft nog een mooie uitleg over de wapenrusting en daar wil ik mee afsluiten.

Gods wapenrusting voor ons

Wij zijn betrokken bij een geestelijke oorlog.
Alle gelovigen zijn het mikpunt van satans aanvallen, omdat ze niet langer aan zijn kant staan.
Daarom draagt Paulus ons op elk onderdeel van Gods Wapenrusting te gebruiken om de aanvallen van de satan af te slaan en onder alles aan Gods zijde te blijven.

Gordel:
Gebruik: Waarheid
Toepassing: Satan vecht met leugens en soms klinken die als
                 waarheid.
                 Maar alleen gelovigen die Gods waarheid kennen,
                 satan verslaan.

Borstpantser:
Gebruik: Rechtvaardigheid
Toepassing: Satan valt vaak ons hart aan – de zetel van onze
                 gevoelens, eigenwaarde en vertrouwen.
                 De rechtvaardigheid van God is het borstpantser
                 dat ons hart beschermt.
                 Zijn goedkeuring rust op ons, omdat Hij van ons
                 houdt en Zijn Zoon heeft gestuurd om voor ons te
                 sterven.

Schoenen:
Gebruik: Bereidheid om het goede nieuws bekend te maken
Toepassing: Satan wil ons laten geloven dat het zinloos en
                 onbegonnen werk is anderen het goed nieuws te
                 vertellen.
                 De taak is te groot en er zijn te veel negatieve
                 reacties.
                 Maar de ‘schoenen’ die God ons geeft, vormen
                 de motivatie om te blijven vertellen van de
                 werkelijke vrede die God wil geven, dat is nieuws
                 dat iedereen nodig heeft.

Schild:
Gebruik: Geloof
Toepassing: Wat wij zien, zijn satans aanvallen in de vorm
                 van beledigingen, teleurstellingen en verleidingen.
                 Maar het schild van geloof beschermt ons tegen
                 zijn brandende pijlen.
                 Vanuit Gods perspectief kunnen we over onze
                 omstandigheden heen zien en beseffen dat de
                 uiteindelijke overwinning aan ons is.

Helm:
Gebruik: Redding
Toepassing: Satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus
                 en onze redding.
                 De helm beschermt onze geest tegen twijfel aan
                 Gods verlossende werk voor ons.
         
Zwaard:
Gebruik: De Geest, het woord van God
Toepassing: Het zwaard is het enige aanvalswapen in deze
                 lijst van wapentuig.
                 Er zijn tijden dat wij in de aanval moeten gaan
                 tegen satan.
                 Wanneer we op de proef gesteld worden, moeten
                 we vertrouwen op de waarheid van Gods woord.

Het is misschien niet het meest bemoedigende stukje om door te geven, maar wel een heel noodzakelijke.
Echter, als we in dit alles leven vanuit het feit dat de Here Jezus reeds de overwinning heeft behaald  en wij met Hem meer dan overwinnaars zijn, dan mogen we dwars door deze dingen heen, zien op de overwinning die reeds een feit is.
En dat is de grootste bemoediging voor ons hele leven; ons vooruitzicht op wat nog komen gaat.
En met dit vooruitzicht kunnen we verder en elke strijd aan.
Lieve Vader in de hemel.
Het zijn geen dingen waar we vrolijk en blij van worden.
Veel liever zou ik schrijven over Uw trouw, Uw liefde.
Over hoe groot en ontzagwekkend U bent, liefdevol en bewogen.
Hoe U ons ziet en voor ons zorgt; ja, dat er zelfs geen haar van onze hoofd valt zonder dat U daarvan weet.
Maar deze keer gaat het over wat nog komen gaat en waarin we nu ook al leven.
En hoe belangrijk het ook is, Vader God, om te horen van al Uw karaktereigenschappen, we zullen ook klaar moeten zijn voor de strijd die in de onzichtbare wereld om ons heen gaande is.
En als wij ons niet voor bereiden en toerusten, dan zullen we de strijd verliezen, omdat we niet toegerust en voorbereid zijn.
Dan zijn we als de vijf dwaze meisjes die geen extra olie hadden meegenomen.
Maak ons waakzaam, Vader, rust ons toe voor deze strijd en laten we er niet voor weglopen of denken dat we nog tijd genoeg hebben.
En doe ons boven alles beseffen dat U ons heeft voorbestemd om te overwinnen in en door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus.
Trek ons dicht aan Uw hart, doe ons Uw stem horen, verstaan.
Leer ons luisteren naar wat U tot ons te zeggen hebt.
In Jezus ‘Naam.
- Amen –
Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Laat Zijn woorden je vullen;
maak ze tot je dagelijks voedsel.
Het maakt je sterk en toegerust
voor de strijd.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Doof de Geest niet;
wandel in Zijn waarheid.
Zorg dat het Zijn Geest is
die je leidt.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Jezus stierf voor jou en mij;
voor onze zonden.
Op onze schouders ligt Zijn kleed
van rechtvaardigheid.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Wees krachtig en sterk in de Heer;
wees waakzaam.
Draag Zijn wapenrusting,
zodat je toegerust bent voor de strijd.

©Rita Klapwijk

zondag 4 november 2012

Week 45 - Terugkerende zegen

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster,
maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent,
opdat u zegen zult beërven.
HSV

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
NBV

1 Petrus 3:9

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat mij is aangedaan;
hoe gruwelijk was niet hun daad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat men over mij heeft gezegd;
hoe hun woorden mij hebben geschaad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel hoeveel pijn en verdriet men mij doet;
met hun woorden en daden, hun grenzeloze haat.

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar Heer,
weet U wel …

Ja, Mijn kind ik weet het,
Ik heb weet wat jou is overkomen,
wat jou is aangedaan.
Ik was erbij
en heb net als jij
alles ondergaan.

Kijk eens naar Mijn handen en voeten,
naar de littekens op Mijn hoofd, en in Mijn zij.
Kijk eens naar de wonden in  Mijn hart
door de woorden die gesproken zijn over Mij.
Kijk eens naar hoe men Mij heeft gehaat,
wat het gevolg was van hun razernij.

En was ook jij niet één van hen?
Zag ik jou ook niet ergens staan?
Misschien niet zo zichtbaar, zo duidelijk,
maar …, heb jij nooit iets verkeerds gedaan?

Ik heb jou vergeven, Mijn kind.
Al je zonden, al je ongerechtigheden.
Vergeef zoals Ik jou vergeven heb,
en bid zoals ik voor jou heb gebeden.

Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.
Zegen, want daartoe heb Ik je geroepen;
zegen, en ontvang Mijn zegen.
Wees vrij, omdat je in Mijn voetspoor gaat.

In de Bijbel wordt er op verschillende plaatsen gesproken over geen kwaad met kwaad vergelden of die richting uit.
Leviticus 19:18 – Je mag geen wraak nemen of wrok koesteren, maar je moet je naaste liefhebben als jezelf.
Spreuken 24:29 – Niet met gelijke munt terugbetalen.
Mattheüs 5:39 – De rechterwang toekeren.
Romeinen 12:17 – Het goede voor hebben met alle mensen.
1 Korinthe 6:7 – Beter onrecht lijden, te kort laten doen, dan verliezers zijn.
1 Thessalonicenzen 5:15 – Altijd het goede najagen, voor elkaar, voor allen.
Spreuken 20:22 – Wacht op de Heere, Hij zal je verlossen, helpen, bevrijden, voor je opkomen.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind dit niet één van de makkelijkste dingen om te doen.
Soms gaat er een enorm gevecht aan vooraf voordat ik mijn trotse hoofd buigt voor Zijn woord en gaat mijn ‘Maar, Heer, weet U wel …’ heel wat keren naar boven.
Toch weet ik uit ervaring, dat om vrij te zijn, ik moet vergeven en geen kwaad met kwaad moet vergelden.
Door hetzelfde te doen als de ander verbindt je je als het ware aan de ander, kom je op zijn/haar niveau.
Onze reactie op wat een ander zegt of doet, bepaalt wat de gevolgen zullen zijn, niet alleen voor de ander, maar ook voor onszelf.
Als we met gelijke munt terug betalen zal het misschien even opluchten en voldoening geven, maar het maakt ons niet los van wat ons is aangedaan.
Het zal blijven terugkomen in ons denken en als het ware wortel gaan schieten en groeien.
Boosheid en bitterheid zullen ons hart gaan vullen, waardoor er steeds minder plaats zal zijn voor God en Zijn woord.
Het zal een venijnige plek zijn, als een angel in je vlees; als onkruid en gif ons leven doorwoekeren en ons roven van alle blijdschap, vreugde en vrede.
Gods woord zegt ons, dat het ons maakt tot verliezers.
Daarnaast zondigen we ook, want we gaan in tegen Gods wil.

God heeft ons nooit gezegd en beloofd dat ons leven makkelijk zal zijn.
Dat we alleen maar voorspoed en zegen zullen kennen als we de Here Jezus als onze Verlosser aannemen.
Soms zullen we onszelf moeten trainen om dingen te leren.
Eigenlijk is het heel gek, we trainen ons soms suf in de sportschool, of we hebben heel wat over om bepaalde dingen, die we leuk vinden om te doen, onder de knie te krijgen, maar als het gaat om training om Gods wil en woord te leren, onder de knie te krijgen, dan lopen we te zuchten en te steunen en te sputteren.
Paulus zegt in 1 Timotheüs 4:8: ‘Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. (HSV)
Met andere woorden: je lichaam trainen heeft slechts beperkte waarde, maar vroom leven, godsdienstig, is in alle opzichten nuttig en waardevol, omdat het een belofte inhoudt voor het leven hier en voor het leven in de eeuwigheid.

De Bijbel staat vol met beloften als wij leven vanuit ontzag voor Hem, vanuit het ons houden aan Zijn wet, aan Zijn woord(en).
De belofte voor een godvruchtig leven ligt onder andere in Mattheüs 25:34: ‘Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.’
God vraagt van ons gehoorzaamheid, maar geeft ons tegelijk prachtige beloften als wij gehoorzaam zijn.

De Here Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd door Zijn lijden.
Als wij delen in Zijn lijden, zullen we ook delen in Zijn heerlijkheid. (Rom. 8:17)
Lijden kan dan ook betekenen geen kwaad met kwaad vergelden, geen laster met laster, niet met gelijke munt terug betalen, de rechterwang toekeren, liever onrecht lijden.
De Here Jezus is hierin ons grootste voorbeeld.
Wat hebben wij Hem niet aangedaan!
In woorden, in daden, aan onrecht!
En al wat Hij deed was bidden en zegenen.

‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

‘Ik bid voor hen.
Niet voor de wereld, maar voor hen, die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, …’

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.‘

Als Hij, Gods eigen Zoon, gehoorzaamheid moest leren door lijden, waarom wij dan niet?
Laten we ons trotse hoofd buigen voor Zijn wil en ons uitstrekken, net als Jezus, om gehoorzaamheid te leren om zo Zijn wil te doen en te verkrijgen hetgeen ons is beloofd.

Zegen allen die je onrecht aandoen, kwaadspreken over jou, of wat dan ook.
Zegen en ontvang Zijn zegen over jou.
Heer Jezus, als wij in Uw voetspoor willen wandelen, zullen we moeten leven zoals U.
En dat, Here, is niet makkelijk en zeker niet echt aangenaam en populair in deze tijd.
De rechterwang toekeren, liever onrecht lijden dan met gelijke munt terug betalen is de tegenovergestelde boodschap van de wereld, die spreekt over opkomen voor jezelf, de rechten die je hebt, niet over je laten lopen, etc.
Hoe moeilijk is het soms niet om Uw woord boven die van de schreeuwende mensenmassa uit, te horen.
Hoe laten we ons vaak niet meeslepen door onze gevoelens en gedachten, in plaats van wat U zegt in uw woord.
O Vader, en als ik denk aan onze kinderen, aan de boodschap die zij meekrijgen van de wereld.
Hoe er aan hen getrokken wordt door de wereld.
Getrokken aan hun denken, getrokken aan hun zijn, getrokken aan hen in de keuzes die zij moeten maken.
Door de vele echtscheidingen in christelijke gezinnen, kiezen kinderen er maar voor om te gaan samenwonen, want …
Assertief zijn, voor je eigen opkomen, zorgen, is wat ze met de paplepel ingegoten krijgen, waardoor ze het brood van lijden niet meer willen eten.
Waar blijven wij als ouders met ons voorbeeld, Vader.
Vergeef ons, Vader, ons falen en tekortschieten en houdt U onze kinderen vast.
U belooft ons in Uw woord dat U ons zal helpen in en bij alles; help ons om onze kinderen te laten zien dat wij leven vanuit dat rotsvaste vertrouwen in U.
Heer Jezus, zoals U ons voorbeeld bent, laat ons leven zo een voorbeeld zijn, een voorbeeld worden voor onze kinderen; voor de mensen om ons heen.
Dat zij U zullen zien in ons.
De ene keer door wat wij doen, de ander keer door wat wij juist niet doen.
de ene keer door wat wij zeggen, en de andere keer juist door ons zwijgen.
Leer ons, Heer Jezus, zoals U hebt geleerd.
En ik dank U van uit het diepst van mijn hart dat ik weten mag dat ik het niet alleen hoef te doen, maar dat U mij helpt.
Ik dank U en prijs Uw Naam.
U bent waardig te ontvangen alle lof en alle eer.
Van nu aan tot in eeuwigheid.

- Amen –
Zegen,
vergeld geen kwaad
met kwaad.

Zegen,
zodat er niets tussen Mij
en jou instaat.

Zegen
en
wees vrij.

Zegen
en ontvang zegen
van Mij.

©Rita Klapwijk