zondag 17 maart 2013

Week 12 - Gods macht

… die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
HSV

En ik vraag Hem uw hart te verlichten. Dan zult u inzien wat u mag verwachten nu Hij u geroepen heeft, en zult u begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die Hij zal verdelen onder wie Hem toebehoren, en hoe allesovertreffend Zijn macht is in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die Hij heeft ontplooid in Christus: Hem heeft Hij opgewekt uit de dood en Hem heeft Hij in de hemel de ereplaats gegeven aan Zijn rechterzijde, hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de komende tijd.
GNB

Efeziërs 1:20,21

Het woordje macht heeft doorgaans niet zo’n positieve klank.
En als we kijken naar hoe vaak macht misbruikt wordt, dan is dat ook niet zo verwonderlijk.
Zelfs onder christenen en tot in de kerk zien we dat er sprake van misbruik van macht.
Bij het woordje macht denken we (ik tenminste) al gauw aan mensen met een hoge positie, hoge functie, aan autoriteit, aan mensen die veel invloed uitoefenen, status.
Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van macht?
Ik zal er eens een paar op een rijtje zetten.

Volgens Online Encyclopedie:

* Vermogen/kracht om iets te (laten) doen zoals je wilt.
 (het vermogen zijn wil op te leggen. Een staat die zijn macht doet gevoelen. met     
inzetting van alle beschikbare middelen)

* De eigenschap anderen je wil te kunnen opleggen. Het vermogen om iets te doen, heerschappij over personen en zaken. Onpersoonlijke kracht die in personen of voorwerpen aanwezig wordt geacht.

* In de taal spreken we vaak van macht alsof het een ding is wat je als individu kan hebben. Een president 'heeft' macht, en een maffiabaas ook. Macht lijkt op deze manier op een eigenschap van een individu, net zoals machteloosheid. Het gevaar hiervan is dat macht een absoluut gegeven lijkt. Je hebt het of je hebt het niet, en daar valt niet veel aan te tornen

* Het baas zijn, invloed hebben.

* Kracht om iets te doen.

* Autoriteit, Bevoegdheid, Gezag, Heerschappij, Invloed, Kracht, Overwicht

Eigenlijk, als je dit zo lees, geeft het mij eerlijk gezegd ook wel een beetje een negatieve smaak in de mond.
Alles lijkt te duiden op overheersing, op de ander ondergeschikt maken.
En in onze wereld is dat ook helaas vaak het geval, macht wordt heel vaak misbruikt; daar hoeven we alleen maar om ons heen te kijken.
Er lopen heel wat beschadigde mensen rond door machtsmisbruik en ook heel wat mensen hebben de dood gevonden door machtsmisbruik (en nog).
Maar als  we het gaan hebben over Gods macht, dan wordt het een heel ander verhaal.

Gods macht staat boven alles!
Boven elke macht die er is, zichtbaar en onzichtbaar.  

God is de Schepper van hemel en aarde; van alles onder de aarde en van alles boven de aarde.
Hij was er en zal er ook altijd zijn.
Niets en niemand is aan Hem gelijk.
Paulus zegt: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen,' oftewel:
‘Want alles komt van God en alles bestaat door Hem en voor Hem.’
(Romeinen 11:3)

En of het nu erkent of ontkent wordt, Gods macht is de allesoverheersende macht, en eens zal dat blijken.
De dag komt dat iedere knie zich voor Hem zal buigen en Zijn macht en majesteit zal erkennen.

De Bijbel toont ons een heel scala aan voorbeelden van Gods macht.
Allereerst is daar natuurlijk de schepping.
God sprak en het was er en Hij zag dat het goed was; en met de schepping van de mens zelfs zeer goed. (Genesis 1,2)
De zondvloed; op Noach en zijn familie na, vernietigde God alles wat Hij eens had gemaakt, zo’n spijt had Hij bij het zien van de wandaden en ongeloof van de mensen.
(Genesis 6:9-9:17)
Mozes en de bevrijding van Zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte; de woestijnreis, de intrek in het Beloofde land. (Exodus 2:1 en v.v.)
De vele overwinningen die Hij Israël gaf, de wonderen en tekenen die Hij heeft gedaan.
Teveel om op te noemen.
Eigenlijk is de gehele Bijbel een teken van Gods macht.

Maar hoeveel tekenen en wonderen er ook in staan die getuigen van Gods macht, alles valt in het niet bij de macht die Hij liet zien toen Jezus, Zijn Zoon, de vloek van de zonde verbrak door te lijden en te sterven voor onze zonden en na drie dagen weer opstond uit de dood.
Het kwaad was overwonnen.
De vloek verbroken.
Het voorhangsel gescheurd.
De toegang tot God de Vader weer vrij voor een ieder die in Hem gelooft en zijn/haar leven overgeeft aan Hem.

O, het leek er misschien even op dat anderen macht hadden over de Here Jezus toen ze Hem gevangen namen, meevoerden en Hem ter dood brachten, maar niets is minder waar.
Daarvoor al toen Hij sprak over Zichzelf als ‘De goede Herder’, Degene die Zijn leven geeft voor Zijn schapen, zei Hij: ‘Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen.’ (Joh. 10:18)

Als Jezus dan voor Pilatus staat, zegt Pilatus tegen Hem: ‘Weet U niet dat ik de macht heb om U vrij te laten, maar ook om U te laten kruisigen?
Maar Jezus antwoordde: ‘U zou helemaal geen macht over Mij hebben, als het u niet vanuit de hemel vergund was.’
Even leek het erop, slechts één moment, maar met Zijn antwoord geeft Jezus heel duidelijk aan Wie er hier nu eigenlijk aan de macht is.

Hoewel het eigenlijk onbegrijpelijk is wat hier gebeurt, gebeurt het toch: God, die alle macht heeft, gebruikt Zijn macht om ons te verlossen van de boze, van de zonde, door Zijn Zoon over te geven aan de dood; de dood door het kruis en Hem weer op te wekken uit de dood en Hem de plaats te geven aan Zijn rechterhand.

Gods macht …

Opnieuw riep Jezus luid en stierf.
Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel in tweeën, van boven tot onderen.
Er volgde een aardbeving en de rotsen spleten.
Graven gingen open en lichamen van veel heilige mensen die waren gestorven, werden uit de dood opgewekt.
Zij verlieten hun graven en gingen na Jezus’ opstanding naar de heilige stad waar ze aan velen verschenen.
De commandant en zijn soldaten, die Jezus bewaakten, hadden de aardbeving gevoeld en zagen wat er gebeurde. Ze werden erg bang en zeiden: ‘Die man was werkelijk de Zoon van God.’Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer daalde af van de hemel.
Hij ging naar het graf toe, rolde de steen weg en ging erop zitten.
Hij zag eruit als een bliksemflits en zijn kleren waren wit als sneeuw.Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is.
Hij is hier niet, want Hij is door God opgewekt zoals Hij gezegd had.
Kom maar kijken naar de plaats waar Hij heeft gelegen.
(Mattheüs 27:51-55; 28:2,3)

Als we zo oog in oog staan met Gods macht, hoe kunnen we dan nog twijfelen of Hij wel of niet bij machte is om ons te helpen?
Ongeacht wat het leven ons brengt aan ziekten, strijd, verlies of wat dan ook, God is bij machte om een keer te brengen in ons leven.
Nee, dit wil niet zeggen dat Hij altijd geneest, of op onze gebeden onze doden weer het leven geeft, of een nieuwe baan, of …
Maar Hij, die wel bij machte is om dat te doen, zal er altijd bij zijn en ons de juiste hulp geven op het juiste moment.

Als we kijken naar het bovenstaande gedeelte, als we zien dat Hij de macht heeft over alles wat leeft, over zonde en dood, dat heeft Hij ook alle macht om ons te helpen in onze nood; welke die ook is.
Waar mensen de macht die ze hebben gekregen vaak misbruiken, gebruikt God Zijn macht om mensen te helpen en te redden.
Misschien niet altijd op de manier zoals het graag willen hebben, maar zeker op de manier die voor ons het beste is.
Want God is een Vader die het beste voor heeft met Zijn kinderen.

Als het leven moeilijk wordt en de storm zijn woeste golven over je heen slaat, denk dan aan het kruis van Jezus waar Hij Zijn macht liet zien.
Diezelfde macht zal Hij gebruiken om jou door die storm heen te helpen.
Geloof en vertrouw, Hij is het waard.
Je zult nooit beschaamd uitkomen.
Lieve Vader in de hemel.
Als ik zie naar Uw macht dan voel ik me heel klein worden, klein, omdat U zo groot bent.
Ik buig mijn hoofd, Vader, en vraag U om vergeving voor de keren dat ik twijfelde aan U.
O, ik geloof dat U alles kan, ja, daar twijfel ik geen seconde aan, maar hoe vaak heb ik niet getwijfeld aan het feit of U mij wel of niet zou helpen.
Hoe vaak vulde ik zelf niet in dat mijn issue voor U te klein of te onbelangrijk was.
Hoe vaak vulde ik zelf niet in dat ik niet goed genoeg was, omdat ik toch steeds weer het verkeerde deed.
Hoe vaak vulde ikzelf niet in dat in mijn voelen en denken het eerst in orde moest zijn met U.
Uw macht, Vader, is niet alleen allesoverheersend, maar U wilt het ook gebruiken om mij te helpen ongeacht wat ik denk of voel of …
Er is immers vergeving voor mijn zonden en U weet welk maaksel wij zijn, hoe kwetsbaar en zwak.
Maar dit doet niets af van Uw liefde voor ons en uw bewogenheid om ons te helpen als wij U zoeken en naar U vragen om hulp.’
Dank U wel, Vader, dat Uw macht, die de Here Jezus op deed staan uit de dood, dezelfde macht is, die mij zal helpen in elke nood.
U bent HEER.
U bent Koning.
Voor eeuwig en eeuwig.

- Amen –
Twijfel toch niet langer meer,
maar geloof in Mij en in Mijn
allesoverheersende macht.
Zie, hoe de opstanding
van Mijn Zoon getuigt
van Mijn majestueuze kracht.

Leg je leven in Mijn hand
en vertrouw op Mij
al de dagen van je leven.
Mijn kracht houdt jou
in elke omstandigheid
met liefde omgeven.

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten