zondag 25 maart 2012

Week 13 - Vertrouwen

Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin.
God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem.
GNB

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.
God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
HSV

1 Johannes 4:16

Nog drie weken dan is het Pasen en vieren we de Opstanding van de Here Jezus uit de dood.
Het Paasfeest is een prachtig feest.
Het is het feest van vergeving, van verlossing, van bevrijding, van genezing, van kracht, van redding, van een opnieuw geopende weg tot de Vader in de hemel.
Het is het feest van het volbrachte werk van de Here Jezus.
Het is het feest van de overwinning die de Here Jezus heeft behaald.
Het is het feest van: Hij leeft!
Het is het feest van vreugde, van blijdschap, van hoop.

Maar laten we eerst even een paar dagen terug gaan, naar de avond dat de Here Jezus het Paasmaal vierde met Zijn discipelen, de avond waarna niets meer hetzelfde zou zijn.

Hij wist, dat één van hen Hem zou verraden.
Hij wist, dat één van hen Hem zou verloochenen.
Hij wist, dat het uur van lijden en sterven was aangebroken.

Hij waste de voeten van Zijn discipelen.
Hij hield met hen voor de laatste maal het Paasmaal.
Nog een laatste bemoediging, een laatste stuk onderwijs, een laatste gebed.

Vandaar ging Hij naar Gethsemané, waar Hij één van de zwaarste gevechten van Zijn leven streed.
Waar Hij Zijn Vader bad en smeekte of alles wat er te gebeuren stond niet hoefde te gebeuren.
Hij had Zijn discipelen gevraagd om met Hem te bidden en te waken, maar ze waren te moe en in het uur dat Hij hen zo nodig had, was er niemand van hen die er voor Hem was.
Een engel kwam uit de hemel om Hem bij te staan en kracht te geven.
Zijn angst was echter zo overweldigend groot, dat Zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel en Hij raakte in doodsangst  en bad nog vuriger.

En toch zei Hij: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.’

Judas kwam en verraadde Hem met een kus.
Met een kus liet hij de soldaten zien wie Degene was die zij gevangen moeten nemen.
Een kus, een teken van vriendschap, van liefde …

Van de Hogepriester werd Hij naar Pilatus gebracht; van Pilatus naar Herodes en van Herodes weer terug naar Pilatus, alvorens Hij werd weggeleid naar Golgotha.
Valse beschuldigingen hadden geklonken.
De honende, spottende woorden klonken vast nog na in Zijn oren, als ook de haan die driemaal kraaide.
Het bloed droop van Zijn gezicht en lichaam; de geseling en de doornenkroon lieten hun wrede sporen gaan.

Oh, Hij had maar één woord hoeven te zeggen en de engelen waren gekomen om Hem te bevrijden en Zijn boosdoeners te straffen.
Hij had maar één vinger uit hoeven te steken en allen waren dood neer gevallen.
Hij is de Zoon van God; Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde.
Maar Hij verkoos het om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader in de hemel en de weg te gaan die God had voorbestemd om ons, zondige mensen, te redden.
Gehoorzaamheid uit liefde, liefde die Hij deelde met Zijn Vader, voor ons.

De weg naar Golgotha was zwaar.
Hij was zo verzwakt door alle mishandelingen en bloedverlies, dat Hij de dwarsbalk, die Hij Zelf moest dragen, niet meer kon houden.
Een voorbijganger, Simon van Cyrene, werd gedwongen om die dwarsbalk te dragen.

Golgotha.
De hamer klonk hard en meedogenloos en joeg de spijkers dwars door Zijn handen en voeten.
Als je heel stil bent, kun je misschien nog het geluid horen van botten, spieren en pezen die verbrijzeld werden.
Het kruis werd rechtop gezet en Zijn adem stokte.
Vanaf dat moment werd iedere ademhaling een ware martelgang.

Zijn kleren werden verdobbeld.
Nog steeds weerklonken de honende opmerkingen, zelfs van hen die naast Hem hingen.
Maar nog steeds zweeg Hij en antwoordde niets.
Alleen een ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ klonk vanaf het kruis.

Toen werd het donker; het was midden op de dag, maar duisternis nam bezit van het land.
En in het donker klonk plotseling Zijn stem: ‘Eloï, Eloï, lama sabachtani?’
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’
In het diepste uur van Zijn lijden, werd Hij alleen gelaten door Zijn Vader en kwamen alle zonden van de mensheid, dus ook die van jou en mij, op Hem neer.

Een luide schreeuw en het was voorbij; Jezus stierf.
En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden.
Een aardbeving volgde en rotsen spleten.
Graven gingen open en vele doden (heilige mensen) stonden op.
‘Waarlijk, Hij was Gods Zoon,’ klonk uit de mond van de commandant en zijn soldaten.

Hij werd begraven en voorbij leek alle hoop op redding.
Diep en intens verdriet was er bij hen die Hem zo trouw gevolgd waren.
Ze zochten steun en troost bij God en bij elkaar.

En toen werd het Pasen.
Het graf was leeg; de dood kon Hem niet vasthouden.
God had Zijn Zoon opgewekt uit de dood.
Overwonnen was hij, die de mens verleidde en tot zonde bracht.
De toegang tot God was opnieuw vrij.
Jezus werd de brug tot de Vader.

In Jezus heeft de liefde van God gestalte gekregen.
Een liefde die wij mogen leren kennen en in geloven.

God is liefde; zie Zijn Zoon!
Geloof!

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Gods liefde voor ons is hieraan duidelijk geworden: Hij heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons door Hem het leven te geven.
1 Johannes 4:9

God is liefde; zie Zijn Zoon!
Vertrouw!

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? 
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:31,32

God gaf ons, omdat Hij zoveel van ons houdt, wat Hem het liefst en dierbaarst was, Zijn enige Zoon, Jezus Christus.
Hij gaf, omdat Hij zoveel van ons houdt.

God is liefde, twijfel daar toch niet (langer) aan.

Blijf in Zijn liefde geloven, ook als het moeilijk is of wordt en uitzichtloos.
God verandert niet; Hij is Dezelfde.
Geloof, ook als je niets voelt of ervaart.
Vertrouw, ook als je niets ziet.

Jezus is ons in alles voorgegaan.
Hij is de hogepriester, die precies weet waar jij en ik door heen gaan.
Niets is Hem vreemd.
Zie Zijn leven, zie Zijn sterven, zie Zijn opstanding.

Geloof en vertrouw.
Vertrouw en geloof.
Lieve Vader in de hemel, soms kunnen de omstandigheden van ons leven zo moeilijk en zwaar zijn, dat wij U niet zien, noch Uw aanwezigheid ervaren.
Toch vraagt U ons om te blijven geloven, te blijven vertrouwen, dat U er bent en er niets buiten U om gebeurt.
Soms zwijgt U, is het stil en lijkt het of U er niet bent, of U niets hoort of ziet, en ook dan vraagt U ons te blijven geloven, te blijven vertrouwen.
Soms, Here, kunnen mensen ons ook in verwarring brengen of het ons moeilijk maken met hun opmerkingen: ‘Als God liefde is, hoe kan het dan dat ….; als Hij liefde is, dan zou Hij niet toelaten dat …’
Laat ons dan iedere keer opnieuw, in elke omstandigheid kijken naar de Here Jezus, Uw Zoon, die U gaf om ons te redden.
Laat ons zien op Zijn leven, naar wat Hij allemaal heeft doorstaan om en voor ons.
Herinner ons eraan, dat Hij, net als wij op elk mogelijke manier is verzocht geweest en daardoor volledig met ons mee kan voelen.
Er is geen plaats waar U niet bent geweest.
Er is geen emotie die U niet heeft gekend.
Er is geen lijden op deze wereld wat U niet aan de lijve hebt ondervonden.
Leer ons geloven en vertrouwen in Uw liefde en laat ons erin blijven, opdat U in ons blijft.
Schenk ons geloof, Heere, schenk ons geloof.
In Jezus’ Naam.

- Amen -
Uit liefde voor jou
gaf Ik wat Mij het liefst en dierbaarst is.
Uit liefde voor jou
gaf Ik Mijn eniggeboren Zoon.
Uit liefde voor jou
werd Mijn Zoon mens gelijk als jij.
Uit liefde voor jou
werd op aarde het kruis Zijn troon.

Van Mijn kant gaf Ik je alles,
alles wat Ik maar kon geven.
Nu is het aan jou om Mij te kennen
en in Mijn liefde te geloven.
Nu is het aan jou om Mij te vertrouwen
en Mij je leven te geven.
En Ik beloof je, dat niets je ooit
uit Mijn hand zal roven.

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten