zondag 14 juli 2013

Week 29 - Gaafheid

'Heere, bij deze dingen leeft men,
en in al deze dingen is het leven van mijn geest.
Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.'
HSV

'Een mens leeft van uw beloften, Heer,
alleen daaruit put ik levensmoed.
Houd mij gezond, laat mij in leven.'
GNB

Jesaja 38:16


De schrijfster van de stukjes op de kalender geeft aan, dat zij ervan overtuigd is, dat ons hart pas gezond is, als het verzadigd is met de liefde van God, daar deze liefde de enige volkomen gezonde liefde is die er bestaat.
Het deed mij denken aan een prachtig citaat van Augustinus wat ik ooit eens ergens las en waarvan ik met heel mijn hart geloof dat het waar is:

‘Almachtige God, in wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben.
U heeft ons voor Uzelf gemaakt, waardoor onze harten rusteloos zijn, tot ze rusten in U.’


Rusten in God.
Rusten in Zijn liefde.
En verzadigd worden.
'In Hem leef ik, beweeg ik, is mijn bestaan …'
(Handelingen 17:28)

‘En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.’
Handelingen 17:26,27

God heeft ons gemaakt en niet alleen om deze aarde te bewonen, maar boven alles dat wij Hem zouden zoeken!
Misschien al tastend –proberend, pogend, verkennend– maar er op gericht om Hem te vinden en met Hem alles wat ons leven compleet maakt.
Zijn liefde!

God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.
Man en vrouw schiep Hij hen; en zie, het was zeer goed!
Hun leven was een leven in volledige vrede en harmonie, in de volheid van Gods liefde.
Er was geen onrust, er was geen angst, er was geen onvrede, er was geen bezorgdheid, er was geen verwarring, er was geen gejaagdheid, er was geen …
Ze leefden samen in volle harmonie met God en alles om hen heen.
Rust en vrede waren de kenmerken van hun leven in de liefde van God.
Ze wisten zich geliefd, bemind, veilig, vertrouwd, waardevol en kostbaar.
Ze waren naakt, maar hadden er geen weet van.
Er was geen bedekking nodig, in geen enkel opzicht, want ze waren geborgen in de liefde van God, hun Schepper.

Dan gebeurt er iets dat hun leven voorgoed verandert.
Niets zou meer hetzelfde zijn.
Ze lieten zich door de duivel verleiden tot zonde; voor een moment vergaten ze wat God had gezegd en het werd hun ondergang.
Verbroken was hun intieme relatie met God.
Verbroken was de diepe rust en vrede in hun hart en leven.
Verbroken was de liefdesrelatie met God, hun Schepper.
Verbroken was de liefde waarin zij rustten, leefden en wandelden.
Angst en schaamte namen de plaats in van vrede, rust en veiligheid.
Angst en schaamte namen de plaats in van liefde en geborgenheid.
Angst en schaamte maakten dat zij zich verstopten voor hun Maker.
Voorbij was de gaafheid, de volmaaktheid, de volledigheid, de vlekkeloosheid van/in hun relatie met God.

‘Bij het opsteken van de avondwind hoorden ze God, de Heer, door de tuin lopen en zij verborgen zich voor hem tussen de bomen.’
Gen. 3:8

Voorbij …

Ook in het leven van koning Saul zien we dit terug.
Saul was door God aangesteld als koning over Israël; Zijn Geest rustte op Hem (1 Sam. 10:6,9,10)
Toen God echter Zijn Geest van Saul weer had weggenomen (1 Sam. 16:14), werd het leven van Saul rusteloos; nooit heeft hij meer rust gevonden.
Angst ging zijn leven beheersen.
Slechts op de momenten dat David speelde werd hij rustig. (1 Sam. 16:23)

Voorbij …

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God …
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God …

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE, mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.

Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.

Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

Laat mij vroeg in de ochtend uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in U.
Wijs mij de weg die ik moet gaan: naar U gaat mijn verlangen uit.

Alleen bij God is stilte voor mijn ziel, …
Alleen bij God: wees stil, mijn ziel, …
Alleen Hij is …

Ps. 42:2,3,6; Ps. 84:3; Ps. 130:6; Ps. 63:2; Ps. 131:2; Ps. 143;8;
Ps. 62:2,6,7

De Psalmisten, onder wie David, omschrijven op bijzondere wijze het verlangen naar God, wat in principe in ieder mens aanwezig is.
Hoewel velen dit niet zullen erkennen, blijkt uit het getuigenis van velen die eerst zonder God leefden en vervolgens God leerden kennen, dat hun leven nu pas de rust heeft gevonden waar ze zo naar op zoek waren, waar ze zo naar verlangden.
Rust in de liefde van God voor hen.
Augustinus was één van hen!

In de Here Jezus heeft God het mogelijk gemaakt om ook opnieuw te kunnen rusten in Zijn liefde.
God Zelf heeft er voor gezorgd, dat de verbroken relatie met Hem, geheeld kan worden.
Zijn liefde voor ons mensen, het maaksel van Zijn hand, is zo ontzettend groot, dat Hij Zijn Zoon heeft overgegeven om voor ons te lijden en te sterven voor onze zonden.
De angst en schaamte die deel van ons leven waren geworden nadat Adam en Eva gezondigd hadden, en alles wat daar weer uit voortvloeide, kunnen weer omgezet worden in vrede en rust, in veiligheid en geborgenheid.
De naaktheid van de mens, die hem kwetsbaar maakt en waardeloos en onvolmaakt doet voelen, wordt bedekt met het Kleed van Rechtvaardigheid, dat Jezus over zijn schouders legt.
Zijn vergoten bloed wast schoon, reinigt, heelt en herstelt in ere.
Gaafheid, volmaaktheid, vlekkeloosheid, neemt de plaats in van angst en schaamte over hun naaktheid.
De liefde van Jezus, van God, heelt en brengt genezing en herstel.
Het hart dat ziek was, wordt weer gezond.
Er kan weer gewandeld worden in de koele bries van Gods liefde.

Overgave is het geheim van rusten in Gods liefde.
Gehoorzaamheid is weer het geheim van overgave.
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede …
Het net als Jezus (willen) leren door lijden heen …
Jezus was die Hij was, kon zijn wie Hij was, doordat Hij één was met God, Zijn Vader; Zijn wil stond in alles voorop.
In Zijn liefde rustte Hij, in Zijn wil leefde Hij.
‘Dit is Mijn geliefde Zoon!’

Zijn woord is waarheid.
Zijn beloften komt Hij na.
Zijn genade is onze redding.
Zijn liefde de verzadiging voor onze ziel.


Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, woorden ontbreken mij eigenlijk om te spreken.
Ik neem een moment van stil te worden in Uw helende liefde en tot mij door te laten dringen wat U, Heer Jezus voor mij hebt gedaan en wat dat allemaal betekent en tot gevolg heeft.
…..

In U, en U alleen, o Vader, ligt de volheid van mijn leven, de rust voor mijn ziel.
Alleen door U, Heer Jezus, alleen door Uw volbrachte werk, kan ik deze verzadigende liefde ontvangen en zo de rust vinden voor mijn ziel.
Ik verlang als de Psalmist te wonen in Uw voorhoven.
Ik verlang naar Uw allesomvattende liefde.
De rust voor mijn ziel, Uw Shalom in mijn hart.
Heer Jezus, U bent de liefde van mijn leven; de rust die mijn ziel zocht.
Alleen bij U, o God, ben ik als het gespeende kind, dat rust heeft gevonden in de armen van zijn moeder.
In U leef ik, beweeg ik, is mijn bestaan.
Als ik mijn ogen sluit, is het alsof ik wandel in de koele avondbries met U.
Dank U wel, Heer Jezus, dank U wel, lieve Vader.
Dank U wel.

- Amen -


'…, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is,
en Ik in hen.'

Johannes 17:26

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
komt mijn ziel tot rust
in de verzadigende liefde van Hem,
die, door Jezus,
ook mijn Vader is.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
wordt mijn ziel geheeld,
mijn hart gezond;
weg is elk gemis.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
heeft mijn ziel
haar rust gevonden.
Kostbaar en waardevol,
gaaf en volmaakt.
Door het bloed van Jezus
verdween elke duisternis.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
is mijn ziel tot rust gekomen
in Hem die Liefde is.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten