zondag 22 april 2012

Week 17 - Vergeving

U bent door God uitgekozen, Hem behoort u toe en Hij heeft u lief.
Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft.
Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft.
GNB

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Kolossenzen 3:12,13

Met het lezen van de twee Bijbelteksten voor het stukje voor deze keer (en het lezen wat er in de Matthew Henri’s Verklaring hierover staat) dringt het opnieuw weer eens heel diep tot me door hoe onvoorstelbaar groot de betekenis is van deze woorden.
Welk een verantwoordelijkheid wij als Christen ook hebben.
Waar God naar verlangt dat wij doen als kind van Hem.

Deze twee Bijbelteksten staan in het gedeelte waar Paulus schrijft over de oude en de nieuwe mens.
In vers 5 t/m 9 geeft Paulus aan wat het leven van de oude mens, die we waren voordat we de Here Jezus als onze Verlosser hebben aangenomen, inhield.
In vers 9 t/m 11 wat er gebeurd is met het aannemen van de Here Jezus als onze Verlosser.
En in vers 12 en 13 geeft hij aan wie we nu zijn en wat er daarmee van ons wordt verwacht.
En zo komen Gods woorden door Paulus heen tot ons die Hem toebehoren.

Ik mag Bijbelteksten graag persoonlijk maken door mijn eigen naam in te vullen.
Hierdoor komen de woorden vaak veel dieper binnen.
Ook nu wil ik dit doen en ik vraag je, als je dit lees, dit ook te doen.
Vul eens je eigen naam in en lees de woorden alsof ze rechtstreeks tot jou gesproken worden.

Rita/…..., je bent door Mij uitgekozen.
Je behoort toe aan Mij.
Ik heb jou lief.
Rita/….… , kleed je dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Rita/…….. , verdraag de ander en vergeef de ander; als je iets te klagen hebt over iemand.
Zoals Mijn Zoon, Jezus, jou vergeven heeft Rita/….... , zo moet ook jij de ander vergeven.

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar deze woorden hebben een behoorlijke impact op mij en ik besef hoe ik vaak schromelijk te kort schiet.
Maar ik wil daar niet in blijven steken en lees opnieuw de woorden en laat ze diep tot me doordringen en een hernieuwd verlangen, om Zijn woorden na te leven, ontspringt in mijn hart.
En ik ga er eens goed voor zitten om Zijn woorden te bestuderen.

Allereerst is het dus heel belangrijk dat ik ten volle besef wie ik ben.
Ik ben door God uitgekozen, de Allerhoogste, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde heeft mij uitgekozen om Zijn kind te zijn.
Hem behoor ik toe en Hij, Jaweh - El Elohim, heeft mij lief!
Mij, zondig mens, met allemaal fouten en gebreken, soms tig keer dezelfde fout makend, heeft Hij lief!
Hij houdt van mij zoals ik ben.
Hij kent mij door en door en nog houdt Hij van me!

Maar wat doe ik daarmee ?

Het mag duidelijk zijn dat een leven met Jezus als onze Verlosser en Heer niet zonder consequenties is.
In de eerste verzen liet Paulus ons al zien dat ons leven drastisch veranderen moet als we een nieuw leven gaan leiden.
Sommige dingen zullen we vanzelf laten, maar van andere dingen zullen we ons bewust moeten worden.
Als we jaar en dag op een bepaalde manier geleefd hebben, dingen hebben gedaan, dan zijn we dat niet altijd maar in één keer kwijt.
Soms zullen we daar hard aan moeten werken en zullen we het moeten leren met vallen en opstaan.
En dat geeft niet, zolang we ons maar blijven uitstrekken naar het doen van Gods wil.
Lopen leerden we per slot van rekening ook niet in één keer, en ook dat ging gepaard met vallen en opstaan.

Maar naast het afleren/laten van dingen, verlangt God ook van ons dat we andere dingen gaan doen.
……  kleed je dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Het is dus niet alleen een kwestie van maar weer nieuwe dingen aanleren of gaan doen, maar hier staat duidelijk dat we ons er mee moeten aankleden.
Met andere woorden, we moeten ’s morgens dus niet alleen onze gewone kleren aantrekken, maar ook deze eigenschappen als een kledingstuk aandoen.
We moeten er dus duidelijk voor kiezen om deze eigenschappen aan te trekken!
Zoals we ’s morgens als we voor onze kledingkast staan om onze kleren voor die dag uit te zoeken, zo moeten we ook dus bepalen of we de eigenschappen van een kind van God aantrekken of de eigenschappen van de wereld.
Vanuit onszelf bezitten we deze eigenschappen niet echt of nauwelijks, maar als wij dagelijks Gods aangezicht zoeken, tijd met Hem doorbrengen, met hem wandelen, dan zal Zijn Geest ons deze dingen leren.
En vaak gaat dat …, juist, door middel van moeilijke mensen die op je pad komen (laten we ons daarin ook beseffen dat wijzelf weleens de moeilijke persoon in het leven van een ander kunnen zijn), of moeilijke situaties, of mogelijkheden om goed te doen, medeleven te betonen enzovoort, enzovoort.

Nu, ook hierin moet ik bekennen, dat, als ik mij ’s morgens aankleed, ik echt niet aan deze dingen denk om ze ook aan te trekken.
Het is eerder ’s morgens vaak een kwestie van uitkienen wanneer ik de badkamer in kan en dan vaak opschieten, want de volgende moet erin.
Stille tijd, of te wel, tijd met God doorbrengen aan het begin van de dag, is daarom wel zo belangrijk.
Natuurlijk kan het ook op een ander moment van de dag, het belangrijkste is dat we tijd met God doorbrengen, stil worden, Zijn woord lezen, bidden, danken.
Door te kijken naar hoe Jezus, Zijn Zoon, leefde, en te gaan wandelen in Zijn voetsporen, hoe meer Zijn karaktereigenschappen zichtbaar zullen worden in ons leven.
Dan zullen we ’s morgens niet alleen meer onze gewone dagelijkse kleding aan trekken, maar ook het kleed van medeleven, het kleed van goedheid, het kleed van bescheidenheid, het kleed van zachtmoedigheid en het kleed van geduld.

We zijn er dan echter nog niet; verdraagzaamheid en vergeving horen er ook nog bij.
En laten we eerlijk zijn, verdraagzaamheid en vergeving zijn in deze dagen soms vaak ver te zoeken.
Het extreme dringt zich aan mij op in de beelden die mij voor ogen komen van de voetballer die afgelopen week tegen het hoofd is geschopt en waarbij het bloed van zijn gezicht afdruipt.
Ik weet niet eens wat er precies gebeurd is, behalve dat hij in zijn gezicht getrapt is; doch het lijkt mij een extreme uiting van onverdraagzaamheid en onvergevingsgezindheid.
Als ik denk aan al die tv programma’s die er zijn om ruzies in families en met vrienden bij te leggen, dan zegt dat denk ik genoeg over onze mate van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.
En zo zijn er wel tig voorbeelden te noemen; ik denk dat we ze allemaal wel kennen.
Ook in ons eigen leven.

Soms denk je dat je van jezelf best wel verdraagzaam ben, maar is dat ook zo?
Als een andere automobilist je afsnijdt, hoe reageer je dan?
Word je boos, scheld je een keer, ga je die persoon zelf even snel inhalen en afsnijden, of is je reactie: ach, hij (zij) heeft het vast niet goed gezien, Heer, zegen deze persoon en bewaar hem (haar).
Of je komt er achter dat je vriendin, die je iets in vertrouwen had verteld, het heeft doorverteld aan iemand anders.
Of je collega loopt over je te roddelen en verteld allemaal dingen over jou die helmaal niet waar zijn.
Iemand dringt voor in de rij bij de kassa.
Of een broeder of zuster in je kerk/gemeente zegt iets heel vervelends tegen je, of iemand belooft iets en vergeet het.
Hoe reageren wij?
Hoe is onze reactie?
Zijn we ook bereid tot vergeving?
Dit is wel hetgeen God van ons vraagt.

Een aangrijpend voorbeeld van vergeving is het voorbeeld van Corrie ten Boom, die, toen zij na een spreekbeurt oog in oog kwam te staan met één van de beul uit kamp Ravensbrück, waar haar zuster is gestorven.
Deze man was tot geloof gekomen en kwam haar om vergeving vragen.
Het hele verhaal, lees hier >> Vergeven << 

Maar het aller aangrijpendste en indrukwekkendste voorbeeld van vergeving, is het voorbeeld dat de Here Jezus ons heeft gegeven met Zijn lijden en sterven voor onze zonden.
En een ieder die in Hem zijn/haar Verlosser en Redder weet, kent de grootte van de vergeving die hij/zij zelf ontvangen heeft.
(zo niet, dan is het goed om daar eens over na te denken)
En zo kom ik bij het laatste gedeelte van de Bijbelteksten voor deze keer: ‘Zoals de Here Jezus mij vergeven heeft, zo moet ook ik de ander vergeven.’

Is dit makkelijk?
Ging dit Corrie ten boom zo makkelijk af?
Nee, het is waarschijnlijk één van de moeilijkste dingen die we soms ooit moeten doen, maar de Here Jezus vraagt het wel van ons, van mij.
Daarom is het goed om steeds weer te kijken naar hoeveel de Here Jezus ons heeft vergeven.
Opnieuw klinken in mijn gedachten de klanken van een lied dat mij eens  persoonlijk heel erg heeft geholpen om tot vergeving te komen.
Het lied van Laura Woodley Osman - I’ve been forgiven of more than I could ever be angry for;
instead of judgement I choose mercy."
God heeft mij meer vergeven dan dat ik ooit ergens boos over kan zijn.
In plaats van veroordeling kies ik voor genade.
Voor meer, lees hier >> I’ve been forgiven of more … <<
(Het nummer heet: ‘Mercy’ en is van de CD ‘In love’)

Ja, God heeft ons meer vergeven dan dat ik ergens boos over kan zijn.
In plaats van veroordeling, kies ik voor genade.
Vergeven is een keuze.
Vergeef ik de ander of blijf ik boos?
Ongeacht wat de ander heeft gedaan.
Ik schrijf dit niet licht, maar houdt voor ogen wat de Here Jezus voor mij heeft gedaan en wat ik als voorbeeld heb gekregen (gehoord/gezien)

Soms denken we dat de ander eerst om vergeving moet vragen; als de ander om vergeving vraagt, dan moeten wij het ook schenken.
Maar een ander altijd vergeven is ook beter voor onszelf, dus ook als de ander niet om vergeving vraagt.
Niet vergeven en dus boos blijven, groeit dan als het ware als van een klein boompje uit tot een reusachtige boom en de wortels van bitterheid, pijn en verdriet verankeren zich tot diep in je hart en je leven.
En waar deze dingen zitten kan de liefde van God dan niet komen en het zal als een kloof tussen jou en God in komen te staan en je zult uitgroeien tot een bitter persoon.
Je leven zal beheerst worden door wat de ander je heeft aangedaan en de mooie dingen zul je niet meer zien, want alles wordt overschaduwd door bitterheid, door wat er eens is gebeurd en wat jou is aangedaan.

Als kind van God hoef je het niet alleen te doen.
God geeft ons de opdracht om te vergeven, maar Hij zal ons daartoe de kracht geven om het ook te doen, als wij maar gehoorzaam willen zijn.
Corrie ten Boom wilde en kon het vanuit zichzelf niet doen, alles in haar verwrong zich door wat er was gebeurd, maar uit gehoorzaamheid aan God stak zij haar hand uit en God kwam haar tegemoet.
De vergeving die Corrie schonk aan deze man kwam niet voort uit het juiste gevoel, maar uit gehoorzaamheid aan God en van daaruit veranderde haar gevoel.

Als wij in gehoorzaamheid wandelen, zal God ons tegemoet komen op welke manier dan ook.
Lieve Vader in de hemel, soms denk ik dat ik Uw wegen bewandel, loop in het voetspoor van Here Jezus Christus, maar als ik de bovenaanstaande woorden lees, dan besef ik weer eens te meer, dat ik toch ook wel heel vaak naast dat pad loop.
Ik vergeet nooit om mij ’s morgens aan te kleden, dat gaat vanzelf, maar om de kleden van medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld iedere dag aan te doen, kom ik soms niet toe of ik denk er niet eens aan.
De dingen van alle dag kunnen me soms zo opslokken en meenemen voor ik er ook maar erg in heb.
Vergeef mij, Heer, vergeef mij.
En ook in verdraagzaamheid schiet ik vaak zo te kort, Heer, ook dat is zo vaak weg uit mijn gedachten op het moment dat een ander mij iets aan doet.
En dat geldt ook voor vergeving, Vader.
Vergeef mij, dat ik soms zo hardleers ben en het gewoon vergeet of zelfs soms niet eens wil.
Dan ben ik het zat om steeds maar weer de minste te zijn, of om voor een watje aangezien te worden, of ik houd mezelf voor dat ik als Christen toch ook niet over me hoef te laten lopen.
De ander moet maar …
Vader, ik belijd U deze zonden en vraag om vergeving en ik dank U, dat ik mij vergeven mag weten door het vergoten bloed van Uw Zoon, onze Here Jezus Christus.
Ik bid U om meer van Uw Heilige Geest in mij, meer van Uw liefde, Uw bewogenheid, zodat al die andere dingen in mij tot rijping kunnen komen en ik meer en meer op U zal gaan lijken.
Laat mij zien, Vader, waar nog onvergevingsgezindheid is in mijn leven, opdat ik dat kan belijden, vergeving kan ontvangen en alsnog zal vergeven.
Leer mij zo om Uw wil te doen, naar Uw wil te leven en help mij daar alstublieft bij door de kracht van Uw Geest.
In Jezus’ Naam.

- Amen -
 Als wij,
als kinderen van de Allerhoogste,
nu eens iedere dag opnieuw,
niet alleen onze gewone kleding aantrekken,
maar ook de klederen van medeleven en goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Als wij,
kinderen die Hem toebehoren
en door Hem zo worden bemind,
verdraagzaam zouden zijn, vergevingsgezind,
wat zou de wereld er dan anders uitzien,
en minder worden verteerd door schuld.

Als wij,
die door God zijn uitgekozen,
steeds opnieuw zouden vergeven,
zoals Hij ons vergeven heeft,
wat zou de wereld dan
met meer van Zijn liefde worden vervuld.

Heer, ik wil afleggen, alles,
wat mij zo hinderlijk in de weg staat
om meer op U te gaan lijken.
Kom met Uw Geest, bedauw mijn hart,
laat mij met meer van U zijn omhuld.

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten