zondag 8 april 2012

Week 15 - Voortgaan

Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel. (vorm geen ongelijk span)
Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis?
Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige?
Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden?
Wij zijn de tempel van de levende God!
Want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan.
Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
Daarom zegt de Heer: Trek uit hun midden weg, scheid u van hen af en raak niets aan wat onrein is.
Dan zal Ik u aannemen; Ik zal uw Vader zijn en u zult Mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer die alles in Zijn macht heeft.
2 Korinthe 6:14-18*

Dat is ons beloofd, vrienden.
Laten we ons dan zuiveren van alles wat ons naar lichaam en ziel bezoedelt, en ons volledig wijden aan God in eerbied voor hem.
GNB

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.
HSV

2 Korinthe 7:1

* Voor andere Bijbelvertalingen van 2 Korinthe 6:14-18 <<Klik hier>>


Als eerste wordt er in de tekst die ons tot overdenking is gegeven, namelijk 2 Korinthe 7:1, gesproken over beloften, over ‘iets’ dat ons is beloofd.
Het is belangrijk om te weten over welke beloften het gaat, daarom heb ik een paar voorafgaande verzen erboven geplaatst.

Door omstandigheden ben ik later begonnen met dit schrijven dan anders en zo is het vandaag ‘Goede Vrijdag’ terwijl ik mij buig over deze woorden.
Eigenlijk ook wel weer heel bijzonder, want terwijl dit woord ons aanspoort  tot reiniging en heiliging van ons leven, gedenken we juist vandaag dat de Here Jezus voor al onze zonden en ongerechtigheden is gestorven.
Het is door Zijn offer, dat Hij gebracht heeft aan het kruis op Golgotha, dat wij zijn vrijgekocht.
Het is door Zijn offer, dat wij niet meer gevangen hoeven te zitten in onze zonden en ongerechtigheden.
Het is Zijn vergoten bloed dat ons schoonwast en reinigt van al onze zonden.
Door Zijn offer is de toegang tot onze hemelse Vader weer vrij.
En alleen door Hem te volgen en in Zijn voetsporen te wandelen (dus niet in die van de wereld) kunnen we een heilig leven leiden en de beloften van de Vader ontvangen en aannemen.
We kunnen immers niet twee heren dienen! (Mattheüs 6:24)

In 2 Korinthe 7:1 spreekt Paulus in liefde tegen de Korinthiërs en tegen ons.
In liefde spoort hij ons aan, wijzend op de beloften die wij van God hebben ontvangen.
Paulus komt niet met een opgeheven vinger van ‘jullie moeten …’.
Nee, hij wijst ons, in liefde, op de beloften die God ons heeft gegeven en hij spoort ons aan, juist omdat we deze beloften van God hebben ontvangen, ons leven te reinigen van alles wat het bezoedelt en om voort te gaan in het heiligingproces van ons leven tot eer van God.

Het woord bezoedelt is niet alleen vies maken, maar ook besmetten, aantasten, onteren.
En dat is wat zonde doet in ons leven.
Het maakt ons niet alleen vies, het tast ons leven aan, het besmet en onteert ons leven.
Was ons leven schoongewassen door het bloed van de Here Jezus, het wordt weer besmet als wij niet leven naar Zijn wil, Zijn woord.
Als wij meelopen en meedoen met de wereld, dan zal dat ons leven aantasten.
Onze relatie met God zal er door aangetast worden, er zal verwijdering komen en uiteindelijk, als we volharden in een leven in zonde, zal het ons opnieuw scheiden van Hem.
Als Zijn zoon of dochter is een ieder van ons de tempel van de Levende God; mogen wij die onteren?
God spoort ons aan om weg te gaan van die mensen die handelen en wandelen tegen Zijn wil.
God spoort ons aan om niets aan te raken wat onrein (onzuiver, besmet met, zondig) is.
Waarom?
Omdat we dan zelf onrein zullen worden en het zal tussen Hem en ons in komen te staan en dat is het laatste wat Hij wil.
Want Hij verlangt naar een diepe en innige relatie met ons.
( Het is wat anders als we omgaan met de mensen en/of komen op plaatsen waar God over spreekt, om te getuigen van wie Hij is en van Zijn verlossingswerk. Hier wordt gesproken over het meegaan, het meedoen, de verleiding daartoe, het van twee walletjes willen eten)

De Bijbel zegt dat, al leven we wel in deze wereld, we zijn niet van deze wereld.
We moeten dus ook niet mee gaan in het gareel van deze wereld.
 (Johannes 17:16; Romeinen 12:2)

Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel, vorm geen ongelijk span…
Er staat hier niet dat we niet met ongelovigen om mogen gaan, maar dat we niet met hen mee moeten doen met de dingen die ingaan tegen God, tegen Zijn wil, Zijn woord.
Wat is dat soms moeilijk.
Want wat is de scheidingslijn soms moeilijk te zien en wat weet de duivel het soms zo te verdraaien dat het niet zo fout lijkt.
Wat denken we vaak van onszelf dat we wel zo sterk zijn, dat we ons niet tot zonden zullen laten verleiden, maar wat zijn we vaak zwakker dan we zelf denken.
(‘De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’ - Mattheüs 26:41)

God verlangt dat we ons uit zullen strekken naar een heilig leven, een leven dat Hem welgevallig is.
Een leven wat is tot Zijn eer.
Een leven dat gewijd is aan Hem en Hem alleen.
‘Wees heilig, want Ik ben heilig’; zegt Hij o.a. in Leviticus 11:44,45.
Daarom worden we opgeroepen om ons te reinigen en ons leven te zuiveren van alles wat dit in de weg staat.
Ons leven dient een leven te zijn, te worden, waarin we ons toeleggen om steeds heiliger te leven, dwz. zo te leven dat het meer en meer is tot Gods eer, meer en meer toegewijd is aan Hem.
En dat gaat niet lukken als we vasthouden aan dingen in ons leven die dit in de weg staan.
Laten we ons openstellen voor God en Hem vragen of Hij, door Zijn Heilige Geest, ons wil laten zien welk(e) terrein(en) van ons leven niet in overeenstemming zijn met een leven tot Zijn eer.
Laten we bidden om inzicht in het leven zoals we dat leven.
Laten we bidden om een hart dat bereid is om te veranderen, weg te doen, datgene wat Hij ons door Zijn Geest laat zien.
Laten we zo bereidt zijn  om ons leven te reinigen en te zuiveren tot eer van Hem.
Niet uit angst voor, maar uit liefde voor Hem, die ons zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Laten we daarom met een oprecht berouwvol hart tot Hem gaan als Hij ons laat zien wat niet goed is in ons leven, laten we daar verantwoordelijkheid voor nemen, onze zonden belijden en ons afkeren van onze verkeerde weg(en) dan zullen we vergeving ontvangen.

Laat het ons verlangen naar de vervulling van Zijn beloften zijn, die ons aansporen tot een  zuiver, heilig leven.
Bouwend op Zijn beloften, voortgaand op Zijn weg en in Zijn waarheid, zijn wij vrije, verloste, blijde mensen.
Lieve Vader in de hemel, wat bijzonder eigenlijk om precies vandaag hierbij stil te mogen staan.
Als ik dit mag overdenken en schrijven is het ‘Goede Vrijdag’, maar als het op de site komt te staan vieren we het Paasfeest, de Opstanding van de Here Jezus, Uw Zoon, uit de dood.
Al onze zonden heeft U, Heer Jezus, daar op U genomen, ook de zonden van het afgedwaald raken/zijn van U.
U weet, Heer Jezus, hoe makkelijk we soms afdwalen.
U weet ook hoe gemeen en geniepig de duivel werkt.
Hoe hij wat krom is recht doet voorkomen.
Heer, U weet welke wegen wij gaan.
U weet welke weg(en) ik ga; U kent mij immers door en door.
En daarom bid ik U zo, Heer Jezus, laat mij zien, door Uw Heilige Geest, welke dingen er in mijn leven niet zijn tot Uw eer.
Toon mij, welke dingen mijn leven bezoedelen, zowel lichamelijk als geestelijk.
Open mijn ogen zodat ik zal zien, maak mijn hart bereidt en mijn geest krachtig en sterk.
Dan zal ik zien welke dingen het zijn, dan zal ik bereid zijn om weg te doen en daartoe ook de kracht hebben.
Heer, Uw wil ik volgen en dienen, tot Uw eer wil ik leven.
Ik verlang, Vader, naar een heilig leven als Uw dochter (zoon).
Ik verlang naar een leven samen met U.
Dank U wel, dat U mij daar bij wilt helpen.
Ik prijs Uw grote Naam.
U zij alle eer en glorie.

- Amen –
Heilig en rein,
zuiver, zonder smet.
Wel in de wereld,
maar niet van.
Gekocht en betaald,
door Jezus ‘bloed gered.

Aangenomen,
volledig geaccepteerd.
Zoon of dochter
van de Allerhoogste.
Leef een leven
dat Hem eert.

Licht en duisternis
gaan nooit samen.
Je kunt nooit
twee heren dienen.
Laat Zijn wil zijn
jouw ‘ja en amen’.

Doe weg wat niet
is tot Zijn eer.
Reinig en heilig
je leven.
Leef toegewijd
aan God de Heer.

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten