zondag 5 februari 2012

Week 6 - Met Gods woorden bidden

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
HSV
De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen.
WV
2 Korinthe 10:4

Beth Moore maakt deze week de vergelijking van ‘bidden met Gods woorden’ met ‘twee aan elkaar vastgebonden staven dynamiet’.
Los van elkaar en op afzonderlijke plekken zijn ze zeer krachtig, maar hun kracht en uitwerking is nog groter wanneer ze aan elkaar worden vastgebonden.

Wij hebben van God zeven wapens gekregen om ons mee te wapenen om zo stand te kunnen houden tegen de verleidingen, de listen, van de duivel. (Efeze 6:11-18)
Er is geen enkel menselijk wapen wat ook maar iets kan uitrichten tegen de boze, want de strijd die wij hebben te strijden is niet menselijk maar geestelijk. (2 Korinthe 10:3,4)
En zo kunnen alleen de wapens, die God ons heeft gegeven en waar Hij Zijn kracht aan heeft gegeven, iets uitrichten tegen de duivel.
We worden ook aangespoord om deze wapenrusting aan te trekken en te gebruiken.

Gods woord (de Bijbel) en gebed zijn twee van deze wapens.

Gods woord is het zwaard van de Geest. (Efeze 6:17)
Het is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gebed, het contact tussen God en ons.
Het gebed wordt als laatste genoemd in de wapenrusting.
…, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:18)
Terwijl u bij elke gelegenheid …, niet vergeten dus!
Maar ook de Here Jezus geeft al aan hoe belangrijk het is om te bidden en te blijven bidden.
Hij gaf hiervoor het voorbeeld van de gelijkenis van de rechter en de weduwe. (Lucas 18:1-8
Vers 1: ‘En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Wat zal er gebeuren als we deze nu eens gaan bundelen en samen gebruiken, in het geloof dat God doet wat Hij zegt?
Welk een kracht zal er dan niet vrijkomen!

Ook in de Bijbel, in Handelingen 4:24-31, lezen we, hoe de mensen toen al, Bijbelverzen uit het Oude Testament in hun gebed gebruikten.
Vers 24 → Exodus 20:11; Nehemia 9:6; Psalm 146:6
Vers 25,26 → Psalm 2:1,2
Vers 27 → Lucas 23:7-12; Lucas 23:1
In vers 31 lezen we wat er gebeurt na dit gebed.
‘En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen.
 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met 
 vrijmoedigheid.’

Als we van hieruit kijken naar de bovenstaande tekst, dan zien we dat deze wapens in staat zijn om elk bolwerk neer te halen, om ver te gooien.
Ik heb ooit eens iemand horen zeggen over een bolwerk; een bolwerk is een werk in je bol.
Misschien vind je dit te simpel, maar het heeft mij wel geholpen om het beter te begrijpen.
Andere woorden voor bolwerk zijn ook fort, burcht, bastion.
Een bolwerk is dus een gigantisch bouwwerk; steen voor steen opgebouwd.
Ook in ons denken kunnen zulke bouwwerken ontstaan als we niet doen wat Gods woord zegt.
‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ (2 Korinthe 10:5)

Maar wat is het geweldig om te weten dat, ook al ontstaan deze bolwerken, God ons de juiste wapens heeft gegeven om deze bolwerken neer te halen.
Geen enkel bolwerk is te groot of te klein voor de wapens die God heeft gegeven.
De wapens die God ons geeft zijn er niet alleen om een strijd te beslechten, maar ook om dagelijks stand te kunnen houden tegen alle listen en verleidingen waar de duivel ons mee bestookt.
Lieve Vader, dank U wel, voor Uw liefdevolle zorg voor ons.
U hebt ons alles gegeven wat wij nodig hebben om te kunnen standhouden of om te kunnen vechten tegen de duivel.
Here Jezus, U had al gezegd dat wij het moeilijk zouden krijgen in deze wereld, maar we kunnen ons vastklampen aan Uw woord waar U zegt, dat u alles hebt overwonnen en dat we daarom de moed niet hoeven te verliezen.
Daarnaast gaf u ons de juiste wapens die we nodig hebben om ook de strijd aan te kunnen gaan en te verdedigen.
Leer mij, om deze wapens op te nemen en te gebruiken, iedere dag opnieuw, zodat bolwerken geen kans zullen krijgen en ik tot Uw eer kan leven.
Dank U wel ook voor Uw woord, waarin we kunnen lezen en zien wat er gebeurt als we de wapens gebruiken die U ons gegeven heeft.
Laten ze een aansporing voor ons zijn of worden om strijdbaar te zijn op de juiste manier.
Vader, ik dank U en ik prijs Uw machtige Naam.
Van nu aan tot in eeuwigheid.
Halleluja.

- Amen –
In eerbied kniel ik neer.
Ik open Zijn woord
en bid de woorden
tot Zijn glorie en eer.

             ‘Heer, U bent mijn God,
               niemand gaat boven U.
               U bent de Allerhoogste God,
               Heer over heel de aarde,
               ver boven alle goden verheven.

               Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend
               wonderlijk gemaakt ben.
               Ik was voor U niet verborgen
               toen ik in het duister groeide.
               Want U hebt mijn nieren geschapen,
               mij in de schoot van mijn moeder geweven.

               Heer, U bent Degene
               Die voor mijn aangezicht gaat,
               Die met mij zal zijn.
               Die mij niet zal verlaten,
               noch zal begeven.

               Op wat U zegt kan ik vertrouwen,
               uit alles wat U doet blijkt Uw liefde.
               Uw liefde houd ik steeds voor ogen,
               overtuigd van Uw trouw
               ga ik door het leven.’

- Amen -

Ps. 16:2; Ps. 97:9; Ps. 139:14a; Ps. 139:15a; Ps. 139:13; Deut. 31:8; Ps. 145:13b; Ps. 26:3

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten