Het geestelijk strijdend gebed

Hoelang het precies geleden is dat ik dit gebed onder ogen kreeg, weet ik niet meer, maar het sprak me direct aan, waarschijnlijk omdat ik met mezelf verwikkeld was in een strijd die ik steeds opnieuw verloor.
Ik schoof mijn emotionele schommelingen af op de overgang en daarmee ook de uitbarstingen die daar bij kwamen.
Ik had er geen controle over.
Het gebeurde, en mijn man was daar meestal de dupe van.
De emotionele uitbarstingen namen mij mee in een negatieve spiraal naar beneden en deed mij
eindigen in een stortvloed van negativiteit over alles en iedereen, inclusief mijzelf.
Nee, het was niet zo dat ik iedereen de volle laag gaf, echt niet.
Deze uitbarstingen kwamen alleen maar thuis en iedereen kreeg ze mee, maar nooit echt kreeg iemand ze recht voor z'n raap.
Dit maakt echter niet veel uit, daar de invloed ervan voor iedereen altijd duidelijk merkbaar en voelbaar was.
Ik kon bidden wat ik wilde, het kwam altijd weer terug.
Ook anderen hebben voor mij gebeden, maar het kwam altijd weer, vroeg of laat, terug.
Soms iedere maand.
Tot de dag van vandaag, ben ik blij en dankbaar met de man die God mij gegeven heeft, want ik geloof dat ieder ander mij allang gedag had gezegd.
Toen las ik dit gebed. 

Nee, ik wist er eigenlijk geen raad mee, tenminste niet goed.
Er staat immers als laatste zin voor het gebed begint; 'Lees het hardop in geloof.'
Maar ik geloofde er eigenlijk niet echt in.

'Werk dat zo, Here?
 Zou dit gebed iets voor mij in dit alles kunnen betekenen?
 Het enige dat ik weet, Here, is dat ik hier van af wil, van deze afschuwelijke buien.
 Is het de overgang, Here, of is het pure geestelijke strijd, of beiden?
 Wat moet ik er mee?'

Ik wist het niet, ik wist eigenlijk niets zeker meer.
Baat het niet, schaadt het niet, dacht ik en ik heb mijn man dit gebed laten uitprinten en ben het gaan bidden. (ik had toen nog geen eigen printer, laat staan verstand van hoe zo'n ding werkte)
Wel had ik tegen God gezegd, dat ik niet wist wat ik er van kon verwachten.
En dat ik eigenlijk ook niet echt geloof had dat er wat zou gebeuren of veranderen, maar dat ik ten einde raad was en er iets moest gebeuren.

En zo ben ik gaan bidden.
Nee, ook niet echt hardop, want daar had ik geen ruimte voor; er was altijd iemand thuis.
Maar zachtjes, bijna fluisterend.

Ik weet niet hoelang ik dit heb gedaan, maar verandering kwam.
Eerst had ik het helemaal niet door, zoals zo vaak het geval is als iets goed gaat, maar er kwam een moment dat ik besefte, dat die buien wegbleven.
En langzaam aan ben ik gestopt met het bidden van dit gebed.
Maar, ik heb het altijd binnen handbereik.
Soms gaat het heel lang goed en dan ineens slaat het opnieuw toe.
Vooral op momenten als ik erg kwetsbaar ben, omdat er van alles gebeurt in ons gezin, of als ik erg moe ben.
Dan pak ik opnieuw dit gebed erbij en bid.
Nee, het is niet iets wat ik als magisch iets bij de hand heb/houdt voor het geval dat.
Geenzinds.
Nee, ik houdt het bij de hand en bid het uit, omdat ik gemerkt heb dat er iets gebeurt.
Toch merk ik ook aan mijzelf, dat, naarmate de tijd vordert en ik dit gebed bid, er meer en meer autoriteit in mijn gebed komt.
Deels omdat het steeds minder vreemd wordt om het te bidden, maar nog meer vanwege de uitwerking van dit gebed.
Vanuit mijn kerkelijke achtergrond heb ik weinig weet van de geestelijke wereld rondom ons en hoe er precies mee om te gaan, maar ik weet vanuit eigen ervaring met mijn zonen, dat het zeer reëel is en gaande weg leer ik, meer en meer.

Er gaat kracht uit van dit gebed en het doet er niet toe, voor mij althans, dat ik niet precies weet hoe of wat.
Wel geloof ik met heel mijn hart en ziel, dat satan rondgaat als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.
En dat de overwinning alleen ligt in het verlossende werk van de Here Jezus Christus!
Hij, en Hij alleen, heeft de overwinning behaald en wij, als Zijn erfgenamen delen daarin!
In Hem zijn wij meer dan overwinnaar!
En zo mag ik dit gebed proclamerend bidden.
Zelfs zachtjes en met weinig geloof, maar verwachtend dat Hij er iets mee zal doen  omdat ik Zijn eigendom ben.

Inmiddels zijn er weer enkele jaren voorbij en de buien zijn weg.
Soms voel ik in de verte iets boven komen, maar ik ben een gewaarschuwd mens en de kracht van gebed en Gods woord is mij niet vreemd meer.

Het gebed heb ik op verzoek ontvangen van Elohim en met toestemming overgenomen.
www.elohim.punt.nl (Helaas bestaat deze site niet meer)


Dit gebed is samen gesteld door Dr. Matthews.
Wie geestelijke strijd te strijden heeft, wordt aangeraden dit gebed dagelijks hardop te lezen (Bidden).
Dit gebed is vol bijbelse waarheden.

We proclameren hier het woord van God.
En de machten der duisternis haten het woord van God.
U zult tegenwerking ervaren tijden het lezen.
Lees het hardop in geloof.

Hemelse Vader, ik buig mij voor uw aangezicht en ik aanbid U en prijs Uw heilige naam.
Ik bedek mijzelf met het bloed van de Here Jezus Christus als bescherming tijdens deze tijd van gebed.
Ik geef mijzelf in elk deel van mijn leven geheel over aan U.
Niets houd ik voor mijzelf.
Ik verzet mijzelf tegen al de werkingen van satan die mij zouden willen hinderen tijdens deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de Ware en Levende God.
Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.

Satan, in de naam van de Here Jezus Christus gebied ik je mijn aanwezigheid te verlaten met al je demonen en ik stel het bloed van de Here Jezus Christus tussen ons in.

Hemelse Vader, ik aanbid U en prijs Uw naam.
Ik erken dat U waardig bent te ontvangen al de glorie en de eer en de lofprijs.
Ik vernieuw mijn band met U, dat de Heilige Geest mij in deze tijd van gebed zal bijstaan.
Ik dank U, hemelse Vader, dat U mij hebt lief gehad van voor de grondlegging van de wereld en dat U de Here Jezus gezonden hebt om als mijn plaatsvervanger te sterven, zodat ik verlost zou worden.
Ik dank U ervoor dat de Here Jezus Christus als mijn vertegenwoordiger kwam en dat U al mijn zonden vergeven heb door Hem.
U hebt mij eeuwig leven gegeven.
Alles is in orde tussen U en mij, omdat  U mij dezelfde volmaakte gerechtigheid gegeven hebt die de Here Jezus Christus heeft.
Ik dank U, dat U mij volmaakt gemaakt hebt, omdat ik verbonden ben met Hem en dat U zich aan mij aangeboden hebt als Degene die mij dagelijks helpt en sterkte geeft.

Hemelse Vader, open mijn ogen opdat ik zal zien hoe groot U bent en dat de voorziening voor deze dag volkomen is.
Ik neem in de naam van de Here Jezus Christus mijn plaats in de hemelse gewesten met Christus in en daarom zijn al de overheden en machten ( machten der duisternis en boze geesten) onder mijn voeten.
Ik dank U, dat de overwinning die de Here Jezus Christus behaald heeft voor mij aan het kruis en door Zijn opstanding  aan mij gegeven zijn, en dat ik met Christus Jezus gezeten ben in de hemelse gewesten en daarom verklaar ik, dat al de overheden en machten, al de boze geesten mij onder de voeten zijn in Jezus’ Naam.

Ik dank U voor de wapenrusting Gods die U mij gegeven hebt en daarom doe ik nu de gordel der waarheid aan en ik bekleed mij met het pantser der gerechtigheid en ik doe aan mijn voeten de schoenen van vrede en ik draag op mijn hoofd de helm des heils.
Ik til het schild des geloofs op en houd het voor mij om mij te beschermen tegen de brandende pijlen van de vijand en ik neem mijn hand en zwaard des geestes dat is het WOORD van God om het te gebruiken tegen de machten der duisternis in mijn leven en doe deze wapenrusting  aan en leef en bid in volkomen afhankelijkheid van U en Uw Heilige Geest.

Hemelse Vader, ik dank U, dat de Here Jezus al de duivelse overheden en machten beroofd heeft (van hun macht) en dat Hij ze openlijk voor spot heeft gezet en zo over hen gezegevierd heeft toen Hij stierf aan het kruis.
Ik claim mij deze overwinning volledig toe voor mijn leven van vandaag .
Ik verwerp uit mijn leven alles waarvan de satan mij bedekt of openlijk beschuldigd en ik verwerp ook zijn verleidingen in Jezus Naam.
Ik verklaar, dat het Woord van God waar is en ik verkies vandaag te leven in het licht van Gods Woord.

Hemelse Vader, ik verkies in gehoorzaamheid aan U te leven en gemeenschap met U te hebben.
Mijn leven behoort U toe.
Open mijn ogen, zodat ik zal zien welke gebieden in mij leven U niet kunnen behagen.
Werk in mijn leven, zodat satan geen grond heeft tegen mij te gebruiken.
Wijs mij al mijn zwakheden aan.
Wijs mij alles aan waarmee ik nog klaar moet komen in mijn leven, zodat ik U kan behagen.
In alles kies ik voor U en het werk van de Heilige Geest in mijn leven.

In geloof leg ik mijn oude natuur af om te staan in de volledige overwinning van het kruis, waar de Here Jezus Christus mij gereinigd heeft met Zijn bloed van de macht van de oude natuur.
Ik doe de nieuwe mens aan en sta in de volledige overwinning over de zonde. Daarom leg ik vandaag de oude natuur met egoïsme af en doe de nieuwe mens aan met zijn liefde.
Ik leg de oude natuur met zijn vrees af en doe de nieuwe aan met zijn moed.
Ik doe de oude mens met zijn zwakte weg en de nieuwe aan met kracht. Ik doe vandaag de oude mens met zijn bedrieglijke verlangens af en doe de nieuwe aan met zijn gerechtigheid en reinheid.

Ik sta geheel en al in de overwinning en de verheerlijking van de Zoon van God, waar al overheden en machten Hem onderworpen zijn en ik claim mijn plaats in Christus op, waar ik overwinnaar met Hem ben over al de vijanden van mijn ziel.
Here Jezus, Ik bid dat U mij zult vervullen met Uw heilige Geest en dat de Heilige Geest elke afgod in mij zal verbreken en elke vijand zal verdrijven.

Ik dank U, Hemelse vader, dat U Uw wil in mijn dagelijks leven tot uitdrukking brengt en dat U mij dat gewezen heb in Uw Woord.
En daarom claim ik alles voor vandaag wat God voor mij heeft.
Ik dank U dat U mij gezegend heb met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus.
Ik dank U, dat U mij een levende hoop gegeven hebt, omdat de Here Jezus Christus uit de dood is opgestaan.
Ik dank U, dat U ervoor heb gezorgd hebt dat ik vandaag kan leven.
Vervul mij met de Heilige Geest, met liefde, blijdschap en zelfbeheersing.
Ik erken, dat dit Uw wil is voor mij.
Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God.
Daarom weiger ik mijn gevoelens te geloven en mij eraan over te geven.
Daarom houd ik het schild des geloof omhoog tegen de beschuldigingen en de verdachtmakingen die de satan in mijn denken wil plaatsen, zodat ik die leugens zou gaan geloven.
Ik claim vandaag de volledige wil van God voor mij op.

Hemelse Vader, in de Naam van de Here Jezus Christus geef ik mijzelf geheel aan U over als een levend offer.
Ik wil niet gelijkvormig zijn aan deze wereld.
Ik verkies veranderd te worden door de vernieuwing van mijn denken.
En ik bid dat U zult openbaren wat Uw wil is en dat dat zal maken, dat ik vandaag geheel en al kan leven naar wat Uw wil is.

Hemelse Vader, ik dank U, dat de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn, niet menselijk, maar MACHTIG, omdat U Here God ze MACHTIG  maakt, zodat ik sterke vestingen kan neerhalen, redeneringen opzij kan schuiven en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God.
En zo neem ik elke gedachte gevangen om haar  te onderwerpen aan de Here Jezus Christus.
En daarom haal ik vandaag alle sterke muren van de satan in mijn leven neer en ik verbreek al de plannen die de satan tegen mij gemaakt heeft.
Ik breek de muren van de satan af die hij in mijn verstand geplaatst heeft en ik geef mijn verstand over aan U, gezegend Heilige Geest.

Hemelse Vader, ik weet dat U ons niet  gegeven hebt een geest van vrees, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing.
Ik breek de muren af die satan vandaag geplaatst heeft in mijn gevoelens en ik geef mijn gevoelens over aan U en ik verkies voor het nemen van de juiste beslissingen in het geloof.
Ik breek de muren af die satan vandaag geplaatst heeft in mijn lichaam en ik geef mijn lichaam aan U, omdat ik erken dat mijn lichaam een tempel is van Uw Heilige Geest en ik ben blij met Uw genade en Uw goedheid.

Hemelse Vader, ik bid, dat U mij een herleving zult geven, mij zult verkwikken gedurende de dag. Wijs mij de manier aan waarop satan de waarheid in mijn leven verhindert, de manier waarop hij mij verzoekt, tegen mij liegt, en de manier waarop hij de waarheid in mijn leven nadoet en verdraait.
Maak het mogelijk dat ik zo ben, dat U tevreden over mij bent.
Maak dat ik vurig ben in het bidden.
Maak dat ik vurig van geest ben en denk zoals U denkt en dat ik U de plaats in mijn leven geeft die U toekomt.
En nu bedekt ik mijzelf weer met het bloed van Jezus Christus en bid dat U, Heilige Geest, dat vandaag in mijn leven tot uitdrukking brengt alles wat het kruis doet, alles wat de opstanding doet en wat de verheerlijking van de Here Jezus Christus doet en alles wat Pinksteren doet.

Ik geef mijzelf over aan U, Here God en ik weiger de moed te verliezen.
U bent de God die hoop geeft.
U heb getoond, dat U macht hebt door Jezus Christus uit de dood op te doen staan. Ik neem voor mijzelf Uw volledige overwinning op al de machten van satan die werken in mijn leven en ik verwerp deze machten en ik bid in de naam van de Here Jezus Christus en dank Hem.

AMEN


Ga God loven en prijzen.
Maak Hem groot.
Verheerlijk Zijn naam.
Geef Hem de eer en aanbidding die Hem alleen toekomt.
Gods rijke zegen

17 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zo herkenbaar! Ik bid het nu ook maar elke dag. Maar ik wil het ook graag op mijn pinterest zetten om te bewaren, maar dat kan niet. Afbeelding te klein wordt dan aangegeven. Vr gr

  BeantwoordenVerwijderen
 3. hallo ik ben tine uit belgie.ik ben tot christen bekeerd in 2016 na jaren te zoeken naar de echte waarheid ben ik blij dat ik eindelijk een heel stuk verlost geraakt ben. geestelijk heb ik soms nog een strijd.waar ik momenteel nog last van heb is een raar gevoel op mijn boven rug soms.wat het ook mag zijn weet ik niet .voorlopig geef ik het steeds over aan onze heer weet anders echt niet hoe ik het anders zou moeten doen.maar weet een ding ben er nog niet maar ben wel op goede weg.

  gods zegen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In Zijn handen is de beste plek, Tine.
   Blijf het in gebed bij Hem brengen en als je een gemeente hebt waar je naar toe gaat, dan kun je hen ook vragen om met en voor je te bidden.
   Ook jij Gods zegen, Tine.

   Verwijderen
  2. Ken je Vrij Zijn? Een christelijke stichting in Nederland waar je alles kunt leren over de boze en hoe hem weg te sturen in Jezus naam. Ze komen ook geregeld in België. Google ze maar. Ik heb hin.bijbelschool gevolgd en heb zoveel geleerd. Blessing lieve zus!

   Verwijderen
  3. Ik ken 'Vrij zijn' :)
   Dank je wel, voor je meelevende reactie.
   Zegen ook voor jou!

   Verwijderen
 4. dit gebed heeft mij heel veel geholpen ik gebruik dit al van in mijn bekering periode.
  (nu al 3 j ondertussen) ik gebruik dit gebed regelmatig als ik voel dat ik van het woord van god word af gehouden. ik woon in belgie en voor de echte strijders kan je hier in belgie heel weinig vinden.maar america en nederland hebben goede hulp gebeden. en ik kom uit een zwaar ocultie's wereld en weet en ken de vijand maar al te goed.heb heel erge dingen moeten doorstaan.maar gelukkig heb ik mijn redder mijn heer Jezus zoon van god de christus leren kenen en heb ik hem herkent als mijn heer.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo, ik lees nu pas je berichtje..maar wil toch nog heel graag even reageren
   Hierbij een link waarbij je kan bellen naar de kerk waarbij ik zelf ben in den haag

   https://clcantwerpen.be/contact/
   God s rijke zegen

   Verwijderen
 5. AMEN! IK KOM DIT OPTIJD TEGEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Heer Jezus Christus , wees mij arme zondaar genadig, speciaal in deze tijd van mijn depressie!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik geef mijzelf over aan U, Here God en ik weiger de moed te verliezen.

  In Jezus Naam! Prijs De Heer! Amen!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Zo goed dat ik dit juist vandaag tegenkom

  BeantwoordenVerwijderen
 10. 🙏 Amen! HALLELUJAH!
  God is nimmer falend! Laat nooit in de steek! Dit bewijst het weer!
  Bedankt lieve zus Rita Klapwijk voor deze blog. Door Gods genade ben ik hierop geleidt door Hem na een jaar van strubbelingen waar ik aanstoot heb genomen. Zodoende een mentale breakdown heb gehad en helemaal niet meer kon bidden.

  Het gebed van de wapenrusting ken ik en heeft mij toen ook verder doen groeien in Hem.
  Maar dit hier is veel uitgebreider en zegt precies ook waardoor ik heen ga en wat ik precies aan Hem wil zeggen. Wat een genade! Wat een God is Hij.
  HALLELUJAH!

  GOD ZEGENE U EN DE UWEN, LIEVE ZUS

  BeantwoordenVerwijderen