zondag 7 oktober 2012

Week 41 - Identiteit

Bent u zo dwaas?
U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?
HSV

Hoe kunt u zo dom zijn!
U bent begonnen met de Geest en nu wilt u eindigen op eigen kracht?
GNB

Galaten 3:3

Wie ben ik?
Ben ik wie men zegt dat ik ben?
Of ben ik dochter van, vrouw van, moeder van, …?
Of bepaalt het werk dat ik doe wie ik ben, of mijn bezit?
Wie ben ik?
Wie ben jij?
Wie of wat bepaald onze identiteit?

Ik ben inmiddels al een heel aantal uren verder sinds ik begon met schrijven over dit onderwerp.
Wat jullie hier niet kunnen zien, zijn alle bladzijden die inmiddels in de prullenbak liggen.
Ik heb al aardig wat afgestruind op Internet naar van alles over identiteit; de definitie, betekenis en wat er zoal over geschreven is.
En ik kan je verzekeren: er is heel wat over geschreven!
Heel wat van die dingen had ik ook gebruikt, maar  niets van dat alles lijkt de boodschap te zijn die ik mag opschrijven.
Op één ding (nou eigenlijk twee dingen) na.
Eén ding is er dat steeds duidelijker naar boven komt en al het andere van hun plaats verdringt.
Namelijk de boodschap, dat God ernaar verlangt dat we onze identiteit in Hem zoeken, vinden, aannemen; dat een ieder kind van Hem zal zeggen, zal proclameren:

* ‘Ik ben wie God zegt dat ik ben!’

Er gebeurd wat als we dit uitspreken.
Als ik over deze woorden nadenk en ze uitspreek, al is het soms alleen maar in mijn gedachten, dan valt er iets van mij af.
Ik ervaar het alsof ik word vrij gezet en Zijn kracht en vreugde doorstromen mij.
Vrij gezet van mijzelf, wat ik zou moeten kunnen, zou moeten doen, aan allerlei zaken waaraan ik zou moeten voldoen.
Het vreet energie om iemand te moeten zijn, die je eigenlijk niet bent.
Het vreet energie om te willen beantwoorden aan de verwachtingen van mensen.
Het vreet energie om in eigen kracht alles te moeten doen.
Doodmoe word je ervan en het is vreselijk frustrerend, want als je daar je identiteit uit moet halen, ben en blijf je constant opzoek naar jezelf, naar wie je bent, wie je mag zijn.
Als je werk je identiteit bepaalt, wie ben je dan nog als je werkeloos wordt?
Als je geld je identiteit bepaal, wie ben je dan nog als je zulke tegenslagen krijg dat je niet meer die dingen kunt doen die je gewend was te doen met al je geld?
Als je kinderen je identiteit bepalen, wie ben je dan als zij oud genoeg zijn en zij hun eigen wegen gaan?
Zelfs in je bediening voor de Heer; als je je identiteit haalt uit wat je doet voor Hem, wie ben je dan als er een eind komt aan die bediening?

Als we onze identiteit halen uit wat dat ook behalve uit Hem, dan zullen we zoekende blijven en steeds opnieuw ontwricht raken.
Niets in deze wereld is blijvend, niets in deze wereld is zeker, behalve dan dat een ieder van ons geboren wordt en sterft.

Alle dingen die in ons leven gebeuren, waar we geboren worden, hoe rijk we zijn, welke opleiding we hebben, wat voor baan, enz., enz., al deze dingen bepalen in principe mede onze identiteit, maar als we onze identiteit in Christus Jezus gaan zoeken, vinden en aannemen (en vasthouden), krijgen we een identiteit die onveranderlijk is, omdat Christus en Zijn woord onveranderlijk zijn en voor eeuwig.
De wereld is veranderlijk.
Zo word je bejubeld, zo verguisd.
Zo ben je iemand, zo ben je niemand.
Zo ben je geliefd, zo word je aan de kant geschoven.
Zo heb je een hoop geld, zo ben je het kwijt.
Zo ...

Hoe velen onder ons worstelen niet met hun identiteit.
Hoe velen zijn niet op zoek naar hun identiteit.
Hoe velen worstelen niet met hun zelfbeeld, omdat ze hun identiteit overal en in alles zoeken behalve in Degene die Zijn leven voor hen gegeven heeft.

Er is Iemand Die zoveel van je houd, dat Hij Zijn leven voor jou heeft gegeven, zodat alles wat hieronder staat over wie je bent in Hem, waarheid is/kan worden voor jou!

Leg al die andere stemmen het zwijgen op en luister naar die Ene, die vol liefde en bewogenheid, op jou wacht.
Kniel neer bij het kruis, waar Hij Zijn leven gaf voor jou, belijd je zonden en ontvang Zijn vergeving en je nieuwe identiteit in Hem.

In Jezus Christus ben je geaccepteerd, verzekerd en waardevol!
Overal op Internet kun je vinden wat Gods woord zegt over wie je eigenlijk bent in Christus, ik heb de site van stichting Toerusting en Pastorale zorg van Leanne Payne uitgekozen om het nog eens op een rijtje te zetten.
Grotendeels eigenlijk door wat er ook nog eens boven stond.
Beiden wil ik met je delen.

Satan weet dat als hij je kan weerhouden te begrijpen wie je bent in Christus, hij je kan tegenhouden om de volwassenheid en de vrijheid te ervaren die je erfdeel zijn als kind van God.
Het begint allemaal met het voor eens en altijd vaststellen van het feit dat God onze liefhebbende Vader is en dat wij als Zijn kinderen zijn aangenomen.
We dienen God niet om Zijn aanvaarding te verkrijgen; we zijn geaccepteerd en daarom dienen we God.
We volgen Hem niet zodat we geliefd worden; we zijn geliefd, daarom volgen we Hem. Alles wat we doen is een reactie op Zijn liefde.

In Christus ben je geaccepteerd!

Je bent een kind van God. (Johannes 1:12)
Je bent een vriend van Christus. (Johannes 15:15)
Je bent rechtvaardig verklaard. (Romeinen 5:1)
Je bent verbonden met de Heer, één van geest met Hem. (1 Korintiërs 6:17)
Je bent gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom. (1 Korintiërs 6:19-20)
Je bent een lid van het lichaam van Christus. (1 Korintiërs 12:27)
Je bent een heilige. (Efeziërs 1:1)
Je bent door God als Zijn kind geadopteerd. (Efeziërs 1:5)
Je  bent verlost en al mijn zonden zijn vergeven. (Kolossenzen 1:14)
Je  bent volmaakt in Christus.  (Kolossenzen 2:10)

In Christus ben je verzekerd!

Je  bent voor eeuwig vrij van veroordeling. (Romeinen 8:1-2)
Je bent verzekerd dat alle dingen medewerken ten goede. (Romeinen 8:28)
Weet je dat niemand je nog kan veroordelen. (Romeinen 8:31-34)
Je kunt nooit meer gescheiden worden van de liefde van God. (Romeinen 8:35-39)
Je bent bevestigd in, gezalfd en verzegeld door God. (2 Korintiërs 1:21-22)
Je bent met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3)
Je bent er zeker van dat God het goede werk dat Hij in je begonnen is ook zal afmaken. (Filippenzen 1:6)
Je bent een hemelburger. (Filippenzen 3:20)
Je hebt geen geest ontvangen van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)
Je ontvangt genade/barmhartigheid wanneer je ze nodig heb. (Hebreeën 4:16)
Je bent uit God geboren en de boze heeft geen vat op je. (1 Johannes 5:18)

In Christus ben je waardevol!

Je bent het zout der aarde en het licht van de wereld. (Matteüs 5:13-14)
Je bent een rank aan de ware wijnstok, kanaal van Zijn leven. (Johannes 15:1,5)
Je bent uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen. (Johannes 15:16)
Je ben een persoonlijke getuige van Christus. (Handelingen 1:8)
Je bent Gods tempel. (1 Korintiërs 3:16)
Je bent een kanaal voor Gods verzoening in Christus. (2 Korintiërs 5:17-21)
Je bent Gods medewerker. (2 Korintiërs 6:1)
Je bekleed in Christus een plaats in de hemelse gewesten. (Efeziërs 2:6)
Je bent Gods maaksel. (Efeziërs 2:10)
Je mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen. (Efeziërs 3:12)
Je vermag alle dingen door Christus die jou kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

Misschien is dit jou allemaal al wel bekend en heb je je identiteit allang in Hem gevonden, maar ik weet dat er nog velen zijn die op zoek zijn naar hun identiteit of die hun identiteit misschien al wel in Christus gevonden hebben, maar het niet durven of kunnen aannemen.

Als kind van God ben ik jaren op zoek geweest naar mijn identiteit en het is nog niet eens zoveel jaar geleden dat ik besefte dat mijn identiteit in wezen in Hem is en dat al wat ik hoefde te doen was het aan te nemen.
Maar zelfs dat was/is nog een proces.
We kunnen zoveel hebben meegemaakt, dat die dingen een behoorlijke belemmering kunnen zijn in het aannemen van Zijn woord over ons en daar ook vanuit/naar gaan leven.
Zoals we hierboven in de schuingedrukte woorden kunnen lezen, zal satan er alles aan doen om ons te weerhouden om te begrijpen wie we zijn in Christus.
Het is hem er alles aan gelegen dat wij niet volledig tot ontplooiing zullen komen, tot volwassenheid, in de vrijheid die we hebben in Christus.

Nog steeds ben ik aan het groeien in  mijn identiteit in Christus.
O ja, ik weet het allemaal, maar er is een verschil in het weten, het aannemen en er in wandelen en vanuit leven.

Vasthouden wat je hebt is niet makkelijk.
Satan zal er alles aan doen om ons zicht op onze identiteit, die we in Hem hebben, te vertroebelen.
Want als we het zicht verliezen op de identiteit die we in Hem hebben, als we vergeten wie we zijn in Hem, dan verliezen we tegelijk de vaste grond onder onze voeten en worden we opnieuw weer een speelbal van onze gevoelens en van alle dingen die in de wereld onze identiteit bepalen.
Ons zelfbeeld, wat zo nauw verbonden is met onze identiteit gaat als een jojo op en neer.
Onze gevoelens bepalen weer wie of wat we zijn in plaats van wat God zegt in Zijn woord.
Dan verruilen we als het ware de Geest weer voor de wet.

In Christus ben ik: …
‘Ik ben wie God zegt dat ik ben!

Geloof Hem!
Geloof Zijn woord!
Geloof wat Zijn woord zegt over Hem en over jou!
Verdring de leugens die de satan je influistert met Zijn waarheden!
Laten we vasthouden aan Zijn woord, aan wat Hij zegt.

‘Ik ben wie God zegt dat ik ben!’
Lieve Vader in de hemel.
Wat zult U vaak Uw hoofd schudden (als ik het zo oneerbiedig mag zeggen) als U naar ons kijkt.
Ik ben U zo dankbaar voor Uw geduld met ons, met mij.
Uw waarheid over ons staat zo duidelijk vast in Uw woord en nog geloven wij vaak eerder wat mensen zeggen of wat wij denken of voelen.
Er is er één die daarover zoveel lol heeft en van geniet.
Vader, als we daar toch eens misschien wat meer bij stil zouden staan, misschien dat we dan eens eerder U op Uw woord zouden geloven.
We geven de boze soms zo makkelijk de schuld van allerlei dingen, maar gaan voorbij aan onze eigen verantwoordelijkheid.
Wij moeten Uw woorden aannemen en vasthouden, er naar en vanuit gaan leven.
U heeft Uw Geest gegeven om ons te leren, te troosten, tot kracht, tot …
In U, Heer Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars!
In U is alles mogelijk!
Help ons, Heere, om alle leugens over wie we zouden zijn, van ons af te gooien en doe ons opstaan als vernieuwde mensen met onze identiteit in U.
Ja, Vader, ik ben wie U zegt dat ik ben!
Halleluja!

- Amen -

* 3e Regel uit het geloofsmanifest uit de studie 'God op Zijn woord' vertrouwen van Beth Moore.
Wie ben ik, wie mag ik zijn?
De wereld heeft mij uitgespuugd,
mijn zelfbeeld besmeurd met haat en pijn.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Mijn geld geeft mij status, geeft mij aanzien,
maar is dat wat ik ben, een goudmijn?

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Een ongelukje noemen ze mij,
na een teveel aan rode en witte wijn.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Werken is mijn lust en mijn leven;
overwerken mijn dagelijks refrein.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?

Ik ben niet wat ik heb en ik ben niet wat ik doe.
Ik ben ook niet wat anderen zeggen.
Ik bent wie God zegt dat ik ben:
‘Zijn geliefde zoon of dochter!
En dat is door niets en niemand
ooit te weerleggen.

©Rita Klapwijk

1 opmerking:

  1. Wat heerlijk toch, om te weten wie je mag zijn in Hem. Wat een rijkdom en wat een heerlijkheid en een zekerheid! Mooi beschreven, zo eerlijk en oprecht.

    BeantwoordenVerwijderen